Prejsť na obsah
Knižnica a informačné centrum

Web od Science Core Collection

  • Abstraktová a citačná multidisciplinárna databáza indexujúca viac ako 159 mil. záznamov článkov a kapitol  z časopisov, zborníkov, monografií.

  • Slúži ako primárny zdroj na vyhľadávanie renomovaných vedeckých informácií a hodnotenie vedeckej publikačnej činnosti. Obsahuje 8 hlavných citačných indexov. Indexy Web of Science Core Collection obsahujú časopisecké tituly, knihy a konferenčné zborníky. Databáza pokrýva 251 predmetových kategórií, od prírodných, technických, lekárskych vied až po umenie a humanitné vedy.

  • Web of Science Core Collection dnes predstavuje benchmark na hodnotenie vedy na celom svete, slúži     na hodnotenie a porovnávanie výsledkov vedeckej publikačnej činnosti na základe transparentných   a globálne akceptovaných kritérií.

     

SCOPUS

  • Multidisciplinárna bibliografická a scientometrická databáza, ktorá patrí medzi najväčšie na svete. Poskytuje mimoriadne široký pohľad na publikované vedecké práce, a tým aj na vedu a výskum          v celosvetovom meradle.

  • Okrem časopiseckých článkov a kníh databáza umožňuje vyhľadávanie v konferenčných príspevkoch, trhových správach, encyklopédiách, slovníkoch a patentoch. Databáza Scopus je priamo prepojená      s databázou ScienceDirect.

  • Scopus ako scientometrická databáza ponúka analytické nástroje na sledovanie vývoja citovanosti (jednotlivca, inštitúcie, časopisu) a slúži tak na hodnotenie kvality publikovaných prác, vedeckých tímov a inštitúcií prostredníctvom scientometrických ukazovateľov.