Prejsť na obsah
Knižnica a informačné centrum

NOVÉ kategórie evidencie publikačnej činnosti od vykazovacieho obdobia 2022 (v zmysle Vyhlášky 397/2020 Z.z, príloha 1)

NOVÉ kategórie evidencie ohlasov na výstupy publikačnej činnosti od vykazovacieho obdobia 2022 (v zmysle Vyhlášky 397/2020 Z.z, príloha 2)


Evidencia publikácií vychádzajúcich zo záverečných prác
Publikácie vychádzajúce zo záverečných prác, v ktorých je možné jednoznačne identifikovať text pôvodnej záverečnej práce, sa eviduje s kategóriou EPC O1 a s príznakom Štátna dotácia Podlieha. Takéto publikácie musia byť oproti pôvodným záverečným prácam významne prepracované (podstatne rozšírená teoretická časť, hodnotne doplnený výskum a pod.).
V prípade menšinových úprav (redakčné úpravy, doplnená podkapitola, upravený úvod alebo záver a pod.), sa eviduje s kategóriou EPC O1 s príznakom Štátna dotácia Nepodlieha.

Publikácie, v ktorých je možné jednoznačne identifikovať text pôvodnej záverečnej práce a v samotnej publikácii nie je uvedená skutočnosť, že ide o upravenú záverečnú prácu, alebo zhodné časti nie sú riadne citované, sa považujú za autoplagiát. Evidencia autoplagiátov nie je povolená vzhľadom na rozpor s Deklaráciou o posilnení kultúry vedeckej integrity na Slovensku.
Knižne vydané záverečné práce sa neevidujú.


Záznamy podliehajúce štátnej dotácii musia spĺňať nasledujúce podmienky
(v zmysle Metodiky evidencie publikačnej činnosti na vykazovacie obdobie 2022, str. 5):

 • ide o prvé vydanie publikácie alebo upravené/aktualizované/doplnené/prepracované vydanie
  publikácie;
 • aspoň jedna osoba v zázname publikácie má zvolené vykazujúce pracovisko, na ktorom má
  100% pracovný úväzok (zamestnanec vysokej školy s pracovným úväzkom na ustanovený
  týždenný pracovný čas alebo študent tretieho stupňa vysokoškolského štúdia v zmysle
  Zákona a Vyhlášky) s uvedenou pracovnou pozíciou, platný v čase vydania publikácie;
 • publikácia spĺňa všetky formálne a obsahové požiadavky na evidenciu publikačnej činnosti
  definované Zákonom a Vyhláškou a kontrolované vnútornou kontrolou v systéme CREPČ
  a záznam bol uvedený do stavu Potvrdený počas trvania vykazovacieho obdobia CREPČ 2022;


Do CREPČ nie je povolené evidovať
vo vykazovacom období CREPČ 2022 (v zmysle Metodiky evidencie publikačnej činnosti na vykazovacie obdobie 2022, str. 7):

 • normy;
 • ochranné známky, žiadosti o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia, prihlášky
  ochrannej známky, prihlášky označenia pôvodu výrobkov, prihlášky zemepisného označenia

  výrobkov, prihlášky šľachtiteľského osvedčenia;
 • publikácie dostupné len pre vybranú limitovanú skupinu používateľov prostredníctvom
  prístupových údajov
  ;
 • publikácie len študentov prvého a druhého stupňa vysokoškolského štúdia;
 • edukačné pomôcky a hry;
 • preprinty a publikácie, ktoré ešte neboli vydané v konečnej tlačenej alebo elektronickej verzii
  (často označené vydavateľom ako first online, early access a pod.) – platí aj pre ohlasy;
 • záverečné a kvalifikačné práce (aj knižne vydané; to neplatí pre vedecké monografie, ktoré
  boli predložené na habilitačné konanie)
  ;
 • osobné blogy a stránky na internete;
 • e-learningové kurzy;
 • PPT prezentácie a prednášky;
 • články v dennej tlači a v prílohách dennej tlače;
 • brožúry, prospekty, katalógy produktov a iné propagačné materiály;
 • študijné príručky ako propagačné materiály o štúdiu na vysokých školách, sprievodcovia
  štúdií a podobné materiály;
 • krátke oznámenia o plánovaných alebo už konaných odborných a vedeckých podujatiach a
  informačné letáky ku podujatiam;
 • oznámenia a spomienkové oznamy o výročiach alebo úmrtiach vedeckých pracovníkov;
 • rozhlasové a televízne vysielanie (čítania, rozhovory atď.);
 • verejne dostupné interné dokumenty (interné politiky, stratégie rozvoja, organizačno-
  metodické pokyny, smernice, štandardy a pod.).


Za časopis sa považuje periodická publikácia
, ktorej periodicita je
minimálne dvakrát za rok alebo sú
jej články elektronicky zverejňované priebežne. Priebežné zverejňovanie článkov musí byť zreteľne
vyznačené. Nie každá publikácia s periodicitou dvakrát za rok a viac alebo s priebežnou periodicitou
je automaticky považovaná za časopis.


Percentuálne podiely
(v zmysle Metodiky evidencie publikačnej činnosti na vykazovacie obdobie 2022, str. 21):

 • percentuálny podiel osoby na publikácii vyjadruje reálny podiel osoby na publikácii v súlade                     s publikačnou/vedeckou etikou, akademickou integritou a Deklaráciou o posilnení kultúry vedeckej
  integrity na Slovensku nezávisle od pracoviska či krajiny pôsobenia osoby
  . Percentuálny podiel na publikácii, ktorá vznikla v spoluautorstve domácich a/alebo zahraničných osôb si všetky osoby pred evidenciou dohodnú a predkladajú na evidenciu po vzájomnej dohode jednotne;
 • v prípade zistenia účelového a neetického rozdeľovania percentuálnych podielov v prospech autorov s vykazujúcim pracoviskom, budú percentuálne podiely v rámci formálnej kontroly rozdelené v systéme CREPČ rovnomerne medzi všetkých autorov publikácie. O tejto zmene bude vysoká škola v zmysle Zákona informovaná prevádzkovateľom CREPČ.


Rozsah publikácií a prepočet na autorské hárky (v zmysle Metodiky evidencie publikačnej činnosti na vykazovacie obdobie 2022, str. 30)

 • Ak má publikácia z pohľadu stránkovania nedostatočný rozsah, uvádza sa v zázname prepočet na autorské hárky (AH). Autor si môže prepočet na AH vyžiadať priamo od vydavateľstva publikácie.
 • Podľa Prílohy č. 10 k Vyhláške č. 397/2020 Z. z. je: 1 AH – 36 000 tlačových znakov vrátane medzier (20 normovaných strán, 1 strana = 1 800 znakov), pri básňach 620 veršov, pri mapách a grafických reprodukciách 2.300 cm2 (1 AH je rozmer cca 48 cm x 48 cm, 3 AH 6 900 cm2 – rozmer cca 83 cm x 83 cm), pri audiovizuálnom zázname zverejnenom na internete alebo na fyzickom nosiči najmenej 60 minút. Notový materiál sa prepočítava na plochu – obdobne ako obrázky a grafy.
 • Do prepočtu rozsahu na AH sa počítajú tieto časti publikácie: celky – úvod / predslov / predhovor, hlavný text, záver (aj v iných jazykoch), zoznam bibliografických odkazov, tabuľky, grafy, obrázky, poznámky pod čiarou a pod.
 • Ak publikácia nie je stránkovaná (číslovaná), uvádza sa povinne približný počet strán do hranatých
  zátvoriek.


Študijný odbor (v zmysle Metodiky evidencie publikačnej činnosti na vykazovacie obdobie 2022, str. 31)

 • Od vykazovacieho obdobia 2022 sa študijný odbor povinne uvádza v záznamoch so zvolenou kategóriou
  EPČ.
 • Študijný odbor sa vyberá podľa obsahu a zamerania konkrétnej publikácie, nie podľa akreditácie študijného programu, či oblasti pôsobenia autora.
 • V prípade spoločných publikácií sú vysoké školy povinné sa dohodnúť na študijných odboroch a zápise ich poradia v zázname.
 • Zoznam študijných odborov je uvedený v Prílohe č. 5 Študijné odbory


Nový pojem "Editovaná vedecká kniha"
- (v zmysle Vyhlášky 397/2020 Z.z, príloha 10, str. 23)

 • Vedecké dielo spravidla v jednom jazyku s editorom bez ohľadu na počet autorov alebo s autorským kolektívom, zamerané na jednu tému, ktoré má vedecký charakter, obsahuje podrobne spracovaný vedecký aparát, zahŕňajúci aj bibliograficko-informačný, ilustračný, poznámkový a kritický aparát.
 • Editovaná vedecká kniha môže byť vydávaná v knižných sériách a je zostavená zo samostatných kapitol s rôznorodými pohľadmi na jednu tému. Aj súbor prác jedného autora možno považovať za editovanú vedeckú knihu.