Prejsť na obsah
Knižnica a informačné centrum

Legislatíva

 • Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 397/2020 Z.z. o Centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a Centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti – platí pre registráciu publikačnej a umeleckej činnosti od roku 2022.
  Príloha 1 - Kategórie evidencie publikačnej činnosti;
  Príloha 2 - Kategórie evidencie ohlasu na výstup publikačnej činnosti;
  Príloha 6 - Kategórie evidencie umeleckej činnosti;
  Príloha 7 - Kategórie evidencie ohlasu na výstup umeleckej činnosti;
 • Zákon č. 455/2012 Z.z. o vysokých školách, ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 131/2002 Z.z.  (paragraf 108a až 108c) – platí od roku 2013.
  Paragraf 108c – upravuje overovanie správnosti kategorizácie alebo výstupov publikačnej a umeleckej činnosti a odvolací proces;
 • Zákon č. 270/2018 Z.z. o vysokých školách, ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 131/2002 Z.z.;
 • Smernica rektora č. 8/2013-R - Centrálny register evidencie publikačnej činnosti a Centrálny register evidencie umeleckej činnosti v podmienkach STU v Bratislave, platná od 11.12.2013.

Metodické pokyny

Metodické pokyny Centra VTI SR - upresňujú pravidlá a povinnosti evidencie publikačnej činnosti, v zmysle Zákona č. 131/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a v zmysle Vyhlášky 397/2020 Z.z.:


Vedecké publikácie

Definovanie vedeckej monografie a zborníka- metodické usmernenie Centra VTI SR pre potreby evidencie publikačnej činnosti.


Náklad publikácií;

 • Minimálny náklad 50 exemplárov sa požaduje pri publikáciách, ktoré boli vydané na fyzickom nosiči;
 • V prípade online formy vydania publikácií nerozhoduje náklad, ale dostupnosť publikácie prostredníctvom internetu (voľne dostupný, nezaheslovaný dokument).

Recenzné konanie

 • Pre vedecké publikácie (záznamy s kategóriou EPČ V1, V2 a V3) a pre vysokoškolské učebnice
  (kategória EPČ P1, typ dokumentu vysokoškolská učebnica a kategória EPČ P2, typ dokumentu
  kapitola vo vysokoškolskej učebnici) je recenzovanie povinné;
 • Vedecké publikácie musia byť pred vydaním posudzované najmenej 2 recenzentmi. Ak recenzenti v publikácii nie sú uvedení, autor dokladuje recenzné konanie;
 • Pri zahraničných publikáciách nie je potrebné dokladovať recenzné konanie, ak boli vydané vydavateľstvom, ktoré je uvedené v Zozname vybraných zahraničných vydavateľstiev vedeckej literatúry, ktoré uskutočňujú anonymné recenzné konanie;
 • Za recenzenta sa nepovažuje editor, zostavovateľ, vedecká rada (komisia, výbor a podobne) a ani iný autor tej istej publikácie;
 • Recenzenti musia pôsobiť na inom pracovisku (katedre) ako autori publikácie. Ak recenzent pôsobí        na rovnakom pracovisku ako ktorýkoľvek autor publikácie, do záznamu sa zapisuje, ale nie je považovaný   za recenzenta.

Rozsah publikácie a prepočet na autorské hárky

 • Ak má publikácia z pohľadu stránkovania nedostatočný rozsah, uvádza sa aj prepočet na autorské hárky (AH). Autor si môže prepočet na AH vyžiadať priamo od vydavateľstva publikácie;
 • Podľa Prílohy č. 10 k Vyhláške č. 397/2020 Z. z. je: 1 AH – 36 000 tlačových znakov vrátane medzier (20 normovaných strán, 1 strana = 1 800 znakov), pri básňach 620 veršov, pri mapách a grafických reprodukciách 2.300 cm2 (1 AH je rozmer cca 48 cm x 48 cm, 3 AH 6 900 cm2 – rozmer cca 83 cm x 83 cm), pri audiovizuálnom zázname zverejnenom na internete alebo na fyzickom nosiči najmenej 60 minút. Notový materiál sa prepočítava na plochu – obdobne ako obrázky a grafy;
 • Do prepočtu rozsahu na AH sa počítajú tieto časti publikácie: celky – úvod / predslov / predhovor, hlavný text, záver (aj v iných jazykoch), zoznam bibliografických odkazov, tabuľky, grafy, obrázky, poznámky pod čiarou a pod.