Prejsť na obsah
Knižnica a informačné centrum

Evidencia publikačnej činnosti - vykazovacie obdobie 2021

 

1. ZAEVIDUJTE Vašu publikačnú činnosť (rok vydania 2021 a 2020, ktoré neboli doteraz zaevidované):

    ONLINE FORMULÁRE NA EVIDENCIU PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI

 • Do online formulárov sa prihláste pomocou prihlasovacích údajov, rovnakých ako používate do AIS;
 • V prípade, že nemáte práva na používanie online formulárov, požiadajte mailom o ich udelenie v zmysle       Manuálu k online formulárom (str. 1);
 • Ak sa Vám do online formulárov nedá prihlásiť a predtým ste ich už mali sprístupnené, Vaše heslo si môžete aktualizovať cez zabudnuté heslo na stránke:
  https://kis.cvt.stuba.sk/arl-stu/sk/zabudnute-heslo/.


2. HARMONOGRAM evidencie a zberu podkladov -  žiadame autorov o dodržanie termínov! 
 
    Každý autor/katedra je povinný zabezpečiť vpísanie bibliografických údajov o každej publikácii         prostredníctvom online formulárov PRIEBEŽNE počas celého vykazovacieho obdobia, čo najskôr                      po ich vydaní nasledovne:

 • výstupy publikácií vydaných do 15. 9. 2021 je nutné zaevidovať najneskôr do 30. 9. 2021. 
  Do tohto termínu je nutné zaevidovať aj publikácie s rokom vydania 2020, ktoré boli vydané s oneskorením a ešte neboli zaevidované.
 • výstupy publikácií vydaných od 16. 9. 2021 do 30. 11. 2021 je nutné zaevidovať najneskôr do 13. 12. 2021.
 • výstupy publikácií vydaných od 1. 12. 2021 je nutné zaevidovať najneskôr do 14. 1. 2022.
  Po tomto termíne je možné evidovať len publikácie, ktoré boli vydané s oneskorením.

    NÁSLEDNE po ukončení evidencie publikácií v online formulári autor/zástupca z katedry odovzdá/doručí          čo najskôr do Knižnice a informačného centra SvF formuláre + podklady k publikáciám v tlačenej alebo         v elektronickej forme:

 • osobne po telefonickom dohovore s pracovníčkou KIC – v KIC sú zabezpečené služby v pondelok až piatok od 8:00 – 14:00 (kl. 577, 205, 576, 494),
 • alebo do podateľne SvF (iba v období núdzového režimu), kde si ich pracovníčky KIC vyzdvihnú,
 • alebo elektronicky - mailom - prednostne na adresu: drahoslava.mohlerova@stuba.sk, alebo na adresu: margita.holubekova@stuba.sk.
  Po ukončení opatrení SvF v súvislosti s prevenciou šírenia koronavírusu Vami zaslané elektronické podklady prosíme prineste do KIC pani Mohlerovej v papierovej forme prípadne sa dohodneme na participácii s tlačou dokumentov.

    Až po zaevidovaní publikácií v online formulári a následnom doručení podkladov do Knižnice a          informačného centra, môžu pracovníčky KIC záznamy kontrolovať a spracovávať v celouniverzitnej              databáze ARL a v celoštátnej databáze CREPČ. 
 

Evidencia ohlasov publikačnej činnosti - vykazovacie obdobie 2021


1.  FORMULÁR NA EVIDENCIU OHLASOV DOC na stiahnutie

 • Kategórie ohlasov - príloha č. 3 vyhlášky 456/2012 Z.z.; platí pre publikácie od roku vydania 2013.


2.  POSTUP a HARMONOGRAM evidencie a zberu ohlasov - žiadame autorov o dodržanie termínov! 

 • Väčšinu ohlasov v kategórii 1 a 2 eviduje Knižnica a informačné centrum na základe automatických alertov z databáz Web of Science a Scopus. Je však vo vlastnom záujme autorov, aby si kontrolovali úplnosť citácií, nakoľko automatizované alerty nemusia obsahovať všetky citácie.
 • V prípade, že autori vo svojich výstupoch zistia, že ich ohlasy kategórie 1 a 2 v celouniverzitnej databáze ARL nie sú zaevidované, vyplnia formulár na evidenciu ohlasov a odovzdajú ho osobne alebo elektronicky  na katarina.pavlovska@stuba.sk.
   
 • O evidenciu ohlasov v kategóriách 3 až 6 musia požiadať autori.
  Vyplnený FORMULÁR NA EVIDENCIU OHLASOV a podklady k ohlasom odovzdajú osobne v KIC alebo elektronicky na katarina.pavlovska@stuba.sk.

 • Vyplnené formuláre a podklady za vykazovacie obdobie 2021 je nutné odovzdávať PRIEBEŽNE najneskôr do 14. 1. 2022.
  Po tomto termíne sa budú ohlasy evidovať do ďalšieho vykazovacieho obdobia – t. j. do roku 2022.

Výstupy publikačnej činnosti a ohlasov

 

DATABÁZA PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI STU - EPCA výstupy - databáza knižničného systému ARL.

 • Pre výstup publikačnej činnosti zadajte Vaše vyhľadávacie kritériá v jednotlivých poliach formulára a vyhľadávanie spustite funkciou "Vyhotoviť výstup" (vľavo dole).
 • Pre výstup ohlasov  vo vyhľadávacom formulári označte nasledovné kritériá:
  - Typ výstupu – "HSO - Zoznam dokumentov podľa ISO690 s ohlasmi";
  - Nastavenie vyhľadávania – bibliografia;
  - Zadať fakultu, pracovisko alebo autora;
  - Rok ohlasu;
  - Kategória ohlasu - v prípade nezvolenia konkrétnej kategórie, systém vyhľadá všetky;
  - Štatistiky – kategória ohlasov;
  - Vyhľadávanie spustite funkciou "Vyhotoviť výstup".

 

DATABÁZA CREPČ - Centrálny register evidencie publikačnej činnosti

 • V celoštátnej databáze na portáli CREPČ/CREUČ sú obsiahnuté najmä kategórie publikácií, ktoré zohľadňuje MŠVVaŠ SR pri delení rozpočtu, preto môžu byť výstupy z CREPČ neúplné (čo sa týka kategórií publikácií, ohlasov, rozsahu rokov evidovaných publikácií).

Informácie a interné materiály k evidencii publikačnej činnosti a ohlasov

 

Vykazovacie obdobie 2021 - evidencia publikácií do 31. januára 2022

  

PODKLADY k publikáciám skupiny A1 (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD) v elektronickej forme:

 • Pre záznamy s kategóriami AAA a AAB je potrebné priložiť plný text celej publikácie;
 • V prípade záznamov s kategóriami ABA, ABB, ABC a ABD je potrebné priložiť plný text kapitoly alebo štúdie + titulný list publikácie (líce aj rub), obsah, úvod/predhovor, záver/doslov, tiráž, informácie o autoroch a celú použitú literatúru, ak nie je súčasťou kapitoly alebo štúdie;
 • Webové stránky vydavateľov, vydavateľské alebo autorské korektúry pred tlačou nie sú akceptované ako plnohodnotné podklady.


PODKLADY k ostatným publikáciám v tlačenej alebo elektronickej forme:

 • Publikácie ako celok (odborné publikácie, učebnice, skriptá, zborníky) - líce a rub titulného listu, obsah, tiráž;
 • Príspevky v časopisoch, zborníkoch – titulný list, obsah, tiráž zdrojového dokumentu (časopisu/zborníka), plný text článku z časopisu/príspevku zo zborníka;
 • V prípade kategórií EPČ, kde sa to v zmysle Vyhlášky 456/2012 z.z. vyžaduje - dokladovať treba aj vyžiadanie príspevku na konferencii a tiež recenzovanosť príspevku/zborníka, ak to nie je v zborníku uvedené.
  Recenzovanosť zborníka nie je potrebné dokladovať iba ak bol zborník vydaný vo vedeckom vydavateľstve, uvedenom v Zozname vybraných zahraničných vydavateľstiev vedeckej literatúry, ktoré uskutočňujú anonymné recenzné konanie (aktualizácia – január 2021).

Verifikácia výstupov EPČ a odvolací proces

 

V rámci vykazovacieho obdobia pracovníci Knižnice a informačného centra SvF evidujú publikačnú činnosť autorov v knižničnej databáze ARL a aj v databáze CREPČ.

Centrálny register evidencie publikačnej činnosti (CREPČ) je informačný systém verejnej správy, ktorého správcom je Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR. V CREPČ sa zaznamenávajú údaje o publikovaných prácach zamestnancov vysokých škôl a študentov študijných programov tretieho stupňa v dennej a externej forme štúdia a publikované ohlasy na tieto práce (CREPČ1 – do roku 2017, CREPČ2 – od roku 2018).

Prevádzkovateľom CREPČ je Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR).

Verifikáciu záznamov v CREPČ po formálnej a obsahovej stránke vykonáva prevádzkovateľ registra CVTI SR - Oddelenie pre hodnotenie publikačnej činnosti (OHPČ) a Odborný hodnotiteľský orgán (OHO), ktorý posudzuje vedecké monografie, štúdie a kapitoly.

Podľa Zákona č. 270/2018 Z.z. a v zmysle Metodických pokynov CREPČ 2020, CVTI SR v prípade nesprávnej kategorizácie publikácie na základe formálnych znakov upraví kategorizáciu záznamu. O zmene a jej dôvodoch bude vysoká škola informovaná prostredníctvom svojej akademickej knižnice. Voči zmene kategorizácie na základe formálnych znakov nie je možné podať opravný prostriedok.

Ak o nesprávnom zaradení do kategórie EPČ rozhodne OHO na základe obsahových znakov, CVTI SR informuje vysokú školu o návrhu na zmenu kategorizácie, spolu s odôvodnením prostredníctvom akademickej knižnice vysokej školy.

Vysoká škola má právo prostredníctvom svojej akademickej knižnice podať písomnú námietku k návrhu na zmenu kategórie EPČ do 20 pracovných dní odo dňa jeho doručenia. CVTI SR postúpi námietky OHO, ktorý sa   k námietke vyjadrí do 60 pracovných dní od ich doručenia.

Ak sa hodnotiteľský orgán v tejto lehote nevyjadrí, zaradenie výstupu publikačnej činnosti zostáva v kategórii evidencie navrhnutej a zaznamenanej do CREPČ vysokou školou. Ak OHO vyhovie námietkam vysokej školy odôvodnenie vyjadrenia nie je potrebné, inak v odôvodnení uvedie najmä, aké skutočnosti boli podkladom         pre vyjadrenie a ako sa vysporiadal s námietkami. Proti vyjadreniu hodnotiteľského orgánu k námietkam nie je možné podať opravný prostriedok.

Odvolací proces upravuje § 108c Zákona č. 270/2018 Z.z.


Kontaktní pracovníci

 

Agenda publikačnej a umeleckej činnosti:

Margita Holúbeková, KIC SvF – 3. posch., blok B, kl. 577, margita.holubekova@stuba.sk

Mgr. Anna Penkovová, KIC SvF - 3. posch., blok B, kl. 205, anna.penkovova@stuba.sk

Mgr. Barbora Bieliková, KIC SvF - 3. posch., blok B kl. 494, 577 barbora.bielikova@stuba.sk


Evidencia ohlasov: 

Mgr. Katarína Pavlovská, KIC SvF - 3. posch., blok B, kl. 205, katarina.pavlovska@stuba.sk


Centrálny zber a kontrola podkladov k evidencii publikačnej činnosti a ohlasov: 

Drahoslava Mohlerová, KIC SvF - 3. posch., blok B, kl. 577, drahoslava.mohlerova@stuba.sk