Prejsť na obsah
Knižnica a informačné centrum

Evidencia publikačnej činnosti

 

ONLINE FORMULÁR NA EVIDENCIU PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI
Do online formulára sa prihláste pomocou prihlasovacích údajov, rovnakých ako používate do AIS;
V prípade problémov s prihlásením kontaktujte pracovníčky KIC, v zmysle Manuálu k online formuláru (s. 1-2).

 

FORMULÁR NA EVIDENCIU OHLASOV DOC na stiahnutie

 • Kategórie ohlasov - príloha č. 3 vyhlášky 456/2012 Z.z.; platí pre publikácie od roku vydania 2013.

Výstupy publikačnej činnosti a ohlasov

 

DATABÁZA PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI STU - EPCA výstupy - databáza knižničného systému ARL.

 • Pre výstup publikačnej činnosti zadajte Vaše vyhľadávacie kritériá v jednotlivých poliach formulára a vyhľadávanie spustite funkciou "Vyhotoviť výstup" (vľavo dole).
 • Pre výstup ohlasov  vo vyhľadávacom formulári označte nasledovné kritériá:
  - Typ výstupu – "HSO - Zoznam dokumentov podľa ISO690 s ohlasmi";
  - Nastavenie vyhľadávania – bibliografia;
  - Zadať fakultu, pracovisko alebo autora;
  - Rok ohlasu;
  - Kategória ohlasu - v prípade nezvolenia konkrétnej kategórie, systém vyhľadá všetky;
  - Štatistiky – kategória ohlasov;
  - Vyhľadávanie spustite funkciou "Vyhotoviť výstup".

 

DATABÁZA CREPČ - Centrálny register evidencie publikačnej činnosti

 • V celoštátnej databáze na portáli CREPČ/CREUČ sú obsiahnuté najmä kategórie publikácií, ktoré zohľadňuje MŠVVaŠ SR pri delení rozpočtu, preto môžu byť výstupy z CREPČ neúplné (čo sa týka kategórií publikácií, ohlasov, rozsahu rokov evidovaných publikácií).

Informácie a interné materiály k evidencii publikačnej činnosti a ohlasov

Vykazovacie obdobie 2020 - evidencia publikácií do 31. januára 2021.
 

POSTUP evidencie a zberu podkladov publikačnej činnosti:

 • Každý autor/katedra je povinný zabezpečiť vpísanie bibliografických údajov o každej publikácii prostredníctvom ONLINE FORMULÁRA priebežne počas celého vykazovacieho obdobia;
 • Po ukončení evidencie v ONLINE FORMULÁRI autor/zástupca z katedry odovzdá do Knižnice a informačného centra SvF formuláre + podklady k publikáciám v tlačenej alebo v elektronickej forme;
 • V rámci vykazovacieho obdobia 2020 je možné evidovať publikácie s rokom vydania 2020 + publikácie    s rokom vydania 2019, ktoré boli vydané s oneskorením a ešte neboli zaevidované.

  

PODKLADY k publikáciám skupiny A1 (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD) v elektronickej forme:

 • Pre záznamy s kategóriami AAA a AAB je potrebné priložiť plný text celej publikácie;
 • V prípade záznamov s kategóriami ABA, ABB, ABC a ABD je potrebné priložiť plný text kapitoly alebo štúdie + titulný list publikácie (líce aj rub), obsah, úvod/predhovor, záver/doslov, tiráž, informácie o autoroch a celú použitú literatúru, ak nie je súčasťou kapitoly alebo štúdie;
 • Webové stránky vydavateľov, vydavateľské alebo autorské korektúry pred tlačou nie sú akceptované ako plnohodnotné podklady.


PODKLADY k ostatným publikáciám v tlačenej alebo elektronickej forme:

 • Publikácie ako celok (odborné publikácie, učebnice, skriptá, zborníky) - líce a rub titulného listu, obsah, tiráž;
 • Príspevky v časopisoch, zborníkoch – titulný list, obsah, tiráž zdrojového dokumentu (časopisu/zborníka), plný text článku z časopisu/príspevku zo zborníka;
 • V prípade kategórií EPČ, kde sa to v zmysle Vyhlášky 456/2012 z.z. vyžaduje - dokladovať treba aj vyžiadanie príspevku na konferencii a tiež recenzovanosť príspevku/zborníka, ak to nie je v zborníku uvedené.
  Recenzovanosť zborníka nie je potrebné dokladovať iba ak bol zborník vydaný vo vedeckom vydavateľstve, uvedenom v Zozname vybraných zahraničných vydavateľstiev vedeckej literatúry, ktoré uskutočňujú anonymné recenzné konanie (aktualizácia – január 2020).

Verifikácia výstupov EPČ a odvolací proces

V rámci vykazovacieho obdobia pracovníci Knižnice a informačného centra SvF evidujú publikačnú činnosť autorov v knižničnej databáze ARL a aj v databáze CREPČ.

Centrálny register evidencie publikačnej činnosti (CREPČ) je informačný systém verejnej správy, ktorého správcom je Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR. V CREPČ sa zaznamenávajú údaje o publikovaných prácach zamestnancov vysokých škôl a študentov študijných programov tretieho stupňa v dennej a externej forme štúdia a publikované ohlasy na tieto práce (CREPČ1 – do roku 2017, CREPČ2 – od roku 2018).

Prevádzkovateľom CREPČ je Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR).

Verifikáciu záznamov v CREPČ po formálnej a obsahovej stránke vykonáva prevádzkovateľ registra CVTI SR - Oddelenie pre hodnotenie publikačnej činnosti (OHPČ) a Odborný hodnotiteľský orgán (OHO), ktorý posudzuje vedecké monografie, štúdie a kapitoly.

Podľa Zákona č. 270/2018 Z.z. a v zmysle Metodických pokynov CREPČ 2020, CVTI SR v prípade nesprávnej kategorizácie publikácie na základe formálnych znakov upraví kategorizáciu záznamu. O zmene a jej dôvodoch bude vysoká škola informovaná prostredníctvom svojej akademickej knižnice. Voči zmene kategorizácie na základe formálnych znakov nie je možné podať opravný prostriedok.

Ak o nesprávnom zaradení do kategórie EPČ rozhodne OHO na základe obsahových znakov, CVTI SR informuje vysokú školu o návrhu na zmenu kategorizácie, spolu s odôvodnením prostredníctvom akademickej knižnice vysokej školy.

Vysoká škola má právo prostredníctvom svojej akademickej knižnice podať písomnú námietku k návrhu na zmenu kategórie EPČ do 20 pracovných dní odo dňa jeho doručenia. CVTI SR postúpi námietky OHO, ktorý sa   k námietke vyjadrí do 60 pracovných dní od ich doručenia.

Ak sa hodnotiteľský orgán v tejto lehote nevyjadrí, zaradenie výstupu publikačnej činnosti zostáva v kategórii evidencie navrhnutej a zaznamenanej do CREPČ vysokou školou. Ak OHO vyhovie námietkam vysokej školy odôvodnenie vyjadrenia nie je potrebné, inak v odôvodnení uvedie najmä, aké skutočnosti boli podkladom         pre vyjadrenie a ako sa vysporiadal s námietkami. Proti vyjadreniu hodnotiteľského orgánu k námietkam nie je možné podať opravný prostriedok.

Odvolací proces upravuje § 108c Zákona č. 270/2018 Z.z.


Kontaktní pracovníci

Agenda publikačnej a umeleckej činnosti:

Margita Holúbeková, KIC SvF – 3. posch., blok B, kl. 577, margita.holubekova@stuba.sk

Mgr. Anna Penkovová, KIC SvF - 3. posch., blok B, kl. 205, anna.penkovova@stuba.sk


Evidencia ohlasov: 

Mgr. Katarína Pavlovská, KIC SvF - 3. posch., blok B, kl. 205, katarina.pavlovska@stuba.sk


Centrálny zber a kontrola podkladov k evidencii publikačnej činnosti a ohlasov: 

Drahoslava Mohlerová, KIC SvF - 3. posch., blok B, kl. 577, drahoslava.mohlerova@stuba.sk