Prejsť na obsah
Knižnica a informačné centrum

Záznamy podliehajúce štátnej dotácii musia spĺňať nasledujúce podmienky (v zmysle Metodických pokynov CREPČ na vykazovacie obdobie 2021, str. 4):

 • ide o prvé vydanie publikácie alebo upravené/aktualizované/doplnené/prepracované vydanie publikácie;
 • aspoň jedna osoba v zázname publikácie má zvolené vykazujúce pracovisko, na ktorom má 100 % pracovný úväzok (zamestnanec vysokej školy s pracovným úväzkom na ustanovený týždenný pracovný čas alebo študent tretieho stupňa vysokoškolského štúdia v zmysle Zákona a Vyhlášky) s uvedenou pracovnou pozíciou, platný v čase vydania publikácie;
 • osoba s vykazujúcim pracoviskom je zaradená v správnom okruhu zodpovednosti (autor, prekladateľ, zostavovateľ), ktorá korešponduje so zvolenou kategóriou EPC;
 • spĺňa všetky formálne a obsahové požiadavky na evidenciu publikačnej činnosti definované Zákonom a Vyhláškou a kontrolované vnútornou kontrolou v systéme CREPČ.

Do CREPČ nie je povolené evidovať (v zmysle Metodických pokynov CREPČ na vykazovacie obdobie 2021, str. 5):

 • preprinty a publikácie, ktoré ešte neboli vydané (často označené vydavateľom ako first online, early access a pod.);
 • knižne vydané bakalárske a diplomové práce;
 • osobné blogy a stránky na internete;
 • e-learningové kurzy;
 • PPT prezentácie a prednášky,
 • články v dennej tlači a v prílohách dennej tlače;
 • brožúry, prospekty, katalógy produktov a iné propagačné materiály;
 • študijné príručky ako propagačné materiály o štúdiu na vysokých školách a podobné materiály;
 • krátke oznámenia o plánovaných alebo už konaných odborných a vedeckých podujatiach a informačné letáky ku podujatiam;
 • oznámenia a spomienkové oznamy o výročiach alebo úmrtiach vedeckých pracovníkov;
 • rozhovory v rozhlasových a televíznych reláciách;
 • verejne dostupné interné dokumenty (interné politiky, stratégie rozvoja, organizačno-metodické pokyny, smernice a pod.).

Percentuálne podiely (v zmysle Metodických pokynov CREPČ na vykazovacie obdobie 2021, str. 21):

 • percentuálny podiel osoby na publikácii vyjadruje reálny podiel osoby na publikácii v súlade                     s publikačnou/vedeckou etikou a akademickou integritou nezávisle od pracoviska či krajiny pôsobenia osoby. Percentuálny podiel na publikácii, ktorá vznikla v spoluautorstve domácich a/alebo zahraničných osôb si všetky osoby pred evidenciou dohodnú a predkladajú na evidenciu po vzájomnej dohode;
 • v prípade zistenia účelového a neetického rozdeľovania percentuálnych podielov v prospech autorov s vykazujúcim pracoviskom, budú percentuálne podiely v rámci formálnej kontroly rozdelené rovnomerne medzi všetkých autorov publikácie. O tejto zmene bude vysoká škola v zmysle Zákona informovaná prevádzkovateľom CREPČ.

Prehľad nových, zmenených a zrušených kategórií EPČ (v zmysle Vyhlášky 456/2012 Z.z.):

Kategórie publikácií ZRUŠENÉ v roku 2013:

 • AEE, AEF - vedecké práce v zahraničných/domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách;
 • BEC, BED - odborné práce v zahraničných/domácich recenzovaných zborníkoch;
 • BGH - legislatívne dokumenty;
 • AFI, AFJ - preprinty vedeckých prác vydané v zahraničných/domácich vydavateľstvách;
 • CAG, CAH - audiovizuáne diela (videokazeta, film, CD-ROM, DVD) v zahraničnej/domácej produkcii.

Kategórie publikácií PLATNÉ (nové) od roku 2013:

 • ADM, ADN - vedecké práce v zahraničných/domácich časopisoch registrovaných v databázach WoS a SCOPUS;
 • AEM, AEN - abstrakty vedeckých prác v zahraničných/domácich časopisoch registrovaných v databázach WoS a SCOPUS;
 • BDM, BDN - odborné práce v zahraničných/domácich časopisoch registrovaných v databázach WoS a SCOPUS;
 • CBA, CBB - kapitoly v umeleckých monografiách, kapitoly umeleckých prekladov publikácií vydaných v zahraničných a domácich vydavateľstvách.

V kategóriách ADC, ADD, ADM, ADN, AEG, AEH, AEM, AEN, BDC, BDD, BDM, BDN:

 • môžu byť evidované len tie publikácie, ktoré sú indexované v databázach Current Contents Connect (CCC), Web of Science Core Collection (WoS) a Scopus na úrovni analytickej časti (abstrakt, článok) a mena a priezviska autora.

V kategóriách ADM, ADN, AEM, AEN, BDM a BDN:

 • sa neevidujú konferenčné príspevky a abstrakty z konferencií uverejnené v časopise alebo v jeho suplementárnom čísle, ktoré sú zaradené v databázach WoS a SCOPUS. Tieto sa evidujú ako konferenčné v príslušných kategóriách