Prejsť na obsah
Knižnica a informačné centrum

Záznamy podliehajúce štátnej dotácii musia spĺňať nasledujúce podmienky (v zmysle Metodických pokynov CREPČ na vykazovacie obdobie 2020, str. 4):

 • musí ísť o prvé vydania alebo o vydania upravené, aktualizované, doplnené, prepracované a pod.;
 • aspoň jedna osoba v zázname musí mať zvolené vykazujúce pracovisko, na ktorom má 100 % pracovný úväzok, platný v čase vydania publikácie s uvedenou pracovnou pozíciou (zamestnanec vysokej školy s pracovným úväzkom na ustanovený pracovný čas alebo študent tretieho stupňa vysokoškolského štúdia (denný aj externý) podľa platnej legislatívy);
 • vykazujúca osoba musí byť zaradená v správnom okruhu zodpovednosti (musí mať zvolenú správnu rolu), ktorý korešponduje so zvolenou kategóriou EPČ;
 • musia byť splnené ostatné formálne požiadavky na publikáciu, definované Vyhláškou a/alebo kontrolované vnútornou kontrolou.

Do CREPČ nie je povolené evidovať (v zmysle Metodických pokynov CREPČ na vykazovacie obdobie 2020, str. 5):

 • publikácie, ktoré ešte neboli vydané;
 • knižne vydané bakalárske a diplomové práce;
 • osobné blogy a stránky na internete;
 • e-learningové kurzy;
 • PPT prezentácie a prednášky,
 • články v dennej tlači a v prílohách dennej tlače;
 • rozhovory v rozhlasových a televíznych reláciách;
 • rozhovory, ak jediným zamestnancom vysokej školy je účastník interview (autor interview si záznam nevykazuje);
 • verejne dostupné interné dokumenty (interné politiky, stratégie rozvoja, organizačno-metodické pokyny, smernice a pod.).

Prehľad nových, zmenených a zrušených kategórií EPČ (v zmysle Vyhlášky 456/2012 Z.z.):

Kategórie publikácií ZRUŠENÉ v roku 2013:

 • AEE, AEF - vedecké práce v zahraničných/domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách;
 • BEC, BED - odborné práce v zahraničných/domácich recenzovaných zborníkoch;
 • BGH - legislatívne dokumenty;
 • AFI, AFJ - preprinty vedeckých prác vydané v zahraničných/domácich vydavateľstvách;
 • CAG, CAH - audiovizuáne diela (videokazeta, film, CD-ROM, DVD) v zahraničnej/domácej produkcii.

Kategórie publikácií PLATNÉ (nové) od roku 2013:

 • ADM, ADN - vedecké práce v zahraničných/domácich časopisoch registrovaných v databázach WoS a SCOPUS;
 • AEM, AEN - abstrakty vedeckých prác v zahraničných/domácich časopisoch registrovaných v databázach WoS a SCOPUS;
 • BDM, BDN - odborné práce v zahraničných/domácich časopisoch registrovaných v databázach WoS a SCOPUS;
 • CBA, CBB - kapitoly v umeleckých monografiách, kapitoly umeleckých prekladov publikácií vydaných v zahraničných a domácich vydavateľstvách.

V kategóriách ADC, ADD, ADM, ADN, AEG, AEH, AEM, AEN, BDC, BDD, BDM, BDN:

 • môžu byť evidované len tie publikácie, ktoré sú indexované v databázach Current Contents Connect (CCC), Web of Science Core Collection (WoS) a Scopus na úrovni analytickej časti (abstrakt, článok) a mena a priezviska autora.

V kategóriách ADM, ADN, AEM, AEN, BDM a BDN:

 • sa neevidujú konferenčné príspevky a abstrakty z konferencií uverejnené v časopise alebo v jeho suplementárnom čísle, ktoré sú zaradené v databázach WoS a SCOPUS. Tieto sa evidujú ako konferenčné v príslušných kategóriách