Prejsť na obsah
Knižnica a informačné centrum

Legislatíva

 • Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z.z. o Centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a Centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti – platí pre registráciu publikačnej a umeleckej činnosti od roku 2013.
  Príloha 1 - Kategórie publikačnej činnosti;
  Príloha 2 - Kategórie umeleckej činnosti;
  Príloha 3 - Kategórie ohlasov;
  Príloha 4 - Charakteristika vybraných pojmov;
 • Zákon č. 455/2012 Z.z. o vysokých školách, ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 131/2002 Z.z.  (paragraf 108a až 108c) – platí od roku 2013.
  Paragraf 108c – upravuje overovanie správnosti kategorizácie alebo výstupov publikačnej a umeleckej činnosti a odvolací proces;
 • Zákon č. 270/2018 Z.z. o vysokých školách, ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 131/2002 Z.z.;
 • Smernica rektora č. 8/2013-R - Centrálny register evidencie publikačnej činnosti a Centrálny register evidencie umeleckej činnosti v podmienkach STU v Bratislave, platná od 11.12.2013.

Metodické pokyny

Metodické pokyny Centra VTI SR - upresňujú pravidlá a povinnosti evidencie publikačnej činnosti, v zmysle Zákona č. 131/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a v zmysle Vyhlášky 456/2012 Z.z.:


Vedecké publikácie

Definovanie vedeckej monografie a zborníka- metodické usmernenie Centra VTI SR pre potreby evidencie publikačnej činnosti.


Náklad publikácií

 • Minimálny náklad 100 exemplárov sa požaduje iba pri vedeckých monografiách, kapitolách vo vedeckých monografiách a štúdiách charakteru vedeckej monografie (kategórie EPČ: AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD) vydaných na fyzickom nosiči (dokument v tlačenej forme, CD-ROM, DVD, USB kľúč, FDD, Blu-ray);
 • Minimálny náklad 50 exemplárov sa požaduje pri publikáciách ostatných kategórií (napr. odborné monografie, učebnice a skriptá, odborné a vedecké zborníky a i.), ktoré boli vydané na fyzickom nosiči;
 • V prípade online formy vydania publikácií nerozhoduje náklad, ale dostupnosť publikácie prostredníctvom internetu (voľne dostupný, nezaheslovaný dokument).

Recenzné konanie

 • Recenzné konanie sa požaduje pre publikácie (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD, ACA, ACB, ACC, ACD, AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD, AGI). Vedecké publikácie musia byť pred vydaním posudzované najmenej 2 recenzentmi. Ak recenzenti v publikácii nie sú uvedení, autor dokladuje recenzné konanie;
 • Pri zahraničných publikáciách nie je potrebné dokladovať recenzné konanie, ak boli vydané vydavateľstvom, ktoré je uvedené v Zozname vybraných zahraničných vydavateľstiev vedeckej literatúry, ktoré uskutočňujú anonymné recenzné konanie;
 • Za recenzenta sa nepovažuje editor, zostavovateľ, vedecká rada (komisia, výbor a podobne) a ani iný autor tej istej publikácie.


Rozsah publikácie a prepočet na autorské hárky

 • Ak má publikácia z pohľadu stránkovania nedostatočný rozsah, je potrebné uviesť prepočet na autorské hárky (AH);
 • Podľa Prílohy č. 4 k Vyhláške č. 456/2012 Z.z. je: 1 AH –36 000 tlačových znakov vrátane medzier (20 normovaných strán, 1 strana = 1800 znakov), pri mapách a grafických reprodukciách 2.300 cm2 (1 AH je rozmer cca 48 cm x 48 cm, 3 AH 6 900 cm2 - rozmer cca 83 cm x 83 cm), audio, video alebo audiovizuálny záznam v rozsahu aspoň 60 minút;
 • Ak rozsah publikácie nie je dostatočný ani po prepočte na autorské hárky, je potrebné zvoliť kategóriu, ktorej rozsah publikácia spĺňa.

Teritoriálne rozdelenie časopisov

 • Za domáci časopis sa považuje časopis, ktorý má pridelené slovenské ISSN. Časopis sa tak nachádza          v databáze Slovenskej národnej agentúru ISSN, miesto vydania nie je rozhodujúce;
 • Overenie domácej teritoriality je možné zistiť na stránke Slovenskej národnej databázy ISSN http://issn.issn.sk.
 • Konkrétnu teritorialitu časopisu je možné zistiť na portáli Medzinárodnej agentúry ISSN dostupnom           na https://portal.issn.org/.