Prejsť na obsah
Katedra technických zariadení budov

1.          Petráš, d.: Projekt VEGA – Optimalizácia procesu, výroba, distribúcia a odber tepla na základe energetického auditu budov.

 

            Rok 2005 – 2007

 

 

2.          PERÁČKOVÁ, J.: Projekt VEGA – Stanovenie kritérií pre spätné získavanie energie

 

        a kvapalín v technických energetických systémoch v náväznosti na trvalo udržateľnú
        kvalitu vnútorného prostredia.

 

            Rok 2005 – 2007

 

 

3.          LULKOVIČOVÁ, O.: Projekt VEGA – Predikcia energetických a ekologických dopadov na minimalizáciu zaťaženia životného prostredia využívaním obnoviteľných zdrojov energie pri zásobovaní budov teplom.

 

            Rok 2005 – 2007

 

 

4.          Petráš, d.: Projekt VEGA – Stanovenie energetickej bilancie technických zariadení budov využivajúcich obnoviteľné zdroje energie pre energetický audit, certifikát a monitoring budov.

 

            Rok 2008 – 2010       

 

 

5.     PERÁČKOVÁ, J.: Projekt VEGA – Analýza energetických a environmentálnych
        opatrení pri prevádzke hygienických zariadení a vetracích systémov

 

        v  nízkoenergetických budovách.

 

            Rok 2008 - 2010

 

 

6.     LULKOVIČOVÁ, O.: Projekt KEGA – Obsahová príprava učebných textov pre
        akreditovaný študijný odbor Technické zariadenia budov.

 

            Rok 2006 - 2008