Prejsť na obsah
Knižnica a informačné centrum

Výber z metodických pokynov CREUČ - vykazovacie obdobie 2021

 

Spoločné pravidlá pre všetky druhy umeleckej činnosti (DUC):

 • Predmetom evidencie sú verejne dostupné a premiérovo zverejnené umelecké výstupy profesionálneho charakteru zamestnancov VŠ a doktorandov, ktorí pôsobia v študijnom predmete, ktorý zahŕňa vo svojom opise umelecké dielo alebo umelecký výkon a ktorí majú úväzok na ustanovený pracovný čas  100 % v danom vykazovacom období v súčinnosti s dátumom evidovaného výstupu v zmysle Vyhlášky;
 • Záznam v CREUČ sa pre jeden výstup umeleckej činnosti vytvára len jedenkrát a zároveň len pre jedno pracovisko autora, na ktorom je v rámci pracovnej zmluvy zaradený. V prípade architektonických diel je možné evidovať ich v štádiu projektu (štúdia, súťažný návrh, projekt na územné konanie, projekt na stavebné konanie) a po ich realizácii, ak medzi zverejnením projektu a realizáciou stavby uplynuli viac ako dva roky;
 • Zaznamenávajú sa len výstupy umeleckých aktivít vykazované za daný kalendárny rok, ak sa podujatie uskutočňuje na prelome rokov, možno registrovať kedykoľvek v rámci trvania podujatia, avšak len 1 krát;
 • Za verejne dostupné sa považuje umelecké dielo, umelecký výkon alebo prezentácia, ak boli dostupné pre verejnosť a sú dokumentované v listinnej podobe alebo v elektronickej forme;
 • Akceptované sú aj virtuálne umelecké výstupy realizované na oficiálnych verejnosti prístupných webových stránkach inštitúcií s podmienkou odovzdania dokumentácie so všetkými náležitosťami k výstupu.

 

Pravidlá evidencie pre druh umeleckej činnosti - Architektúra

 • Predmetom evidencie sú architektonické, urbanistické dielo, interiér a dielo krajinnej architektúry v štádiu návrhu a realizované dielo, ktoré bolo zverejnené;
 • Dielom v architektúre sa chápe: objekt = budova, časť budovy/objektu, urbanistický celok, výstavy (výtvarný návrh expozície), krátkodobé inštalácie a digitálna architektúra, dielo krajinnej architektúry;
 • Podujatie ako také výstupom nie je, výstupmi sú diela, ktoré v rámci podujatia vznikli - podujatie je len formou zverejnenia diela.

 

Pravidlá evidencie pre druh umeleckej činnosti - Výtvarné umenie

 • Ako dielo sa neeviduje jeho samotné vytvorenie, ale jeho zverejnenie v inštitucionálnom rámci, ak ide         o dielo trvalo/dlhodobo umiestnené vo verejnom priestore (priestore otvorenom verejnosti);
 • Ako podujatie sa eviduje zverejnenie umeleckých diel na výstave/festivale - vystavenie viacerých diel jedného autora na konkrétnom podujatí sa eviduje ako jeden výstup;
 • Tvorba medaile a mince, známkovú tvorbu, sklársku a pod. je možné podľa charakteru diela vykazovať prostredníctvom evidenčného formulára pre druh umeleckej činnosti „dizajn“, pokiaľ má výstup úžitkový charakter, alebo prostredníctvom evidenčného formulára pre druh umeleckej činnosti „výtvarné umenie“, pokiaľ má charakter voľnej výtvarnej tvorby;
 • V roku 2021 sú akceptované aj virtuálne výstavy a podujatia realizované na oficiálnych verejnosti prístupných webových stránkach inštitúcií, ktoré sa systematicky venujú výstavnej činnosti výtvarného umenia. Podmienkou je, aby aj takáto prezentácia mala odborného kurátora a jej konanie bolo oznámené verejnosti (elektronická pozvánka) v rozsahu adresára inštitúcie.

 

Pravidlá evidencie pre druh umeleckej činnosti - Kurátorstvo

 • Evidujú sa kurátorské projekty ako autorské výstupy umeleckej činnosti pre druh podujatie;
 • Sú to verejne dostupné a premiérovo zverejnené umelecké výstupy profesionálneho charakteru, ktorých výstupom je novátorská kurátorská koncepcia a komplexná realizácia výstavy;
 • Je to výstava vo verejne dostupnom priestore organizovaná inštitúciou, ktorá sa zaoberá prezentáciou umenia (väčšinou zahŕňa: prípravu koncepcie výstavy/podujatia, cyklu výstav/podujatí, alebo zbierky, dohľad nad ich realizáciou a ich uvedenie vo forme vernisáže);
 • V rámci akčných a multimediálnych foriem umenia túto úlohu plní festival.

 

Pravidlá evidencie pre druh umeleckej činnosti - Dizajn

 • Dielom v dizajne sa chápe formalizovaný výsledok, dlhodobo alebo trvalo umiestnený či realizovaný, vydaný, zaradený do výroby alebo prijatý ako prototyp vo verejne dostupnom priestore - dielo môže byť solitér v rovine autorského dizajnu, zverejnený alebo zaradený do predaja, objednaný inštitúciou, objednávateľom, vydavateľom, výrobcom;
 • Podujatím sa chápe zverejnenie umeleckých diel na výstave, festivale, veľtrhu, autosalóne, módnej prehliadke;
 • Nerealizované návrhy, modely, štúdie, prototypy v dizajne je možné evidovať iba v prípade ich zverejnenia;
 • Tvorbu medaile a mince, známkovú tvorbu, sklársku a pod. je možné vykazovať, ak má výstup úžitkový charakter.