Prejsť na obsah
Knižnica a informačné centrum

Pravidlá a zmeny v evidencii výstupov CREUČ pre vykazovacie obdobie 2020

 

Spoločné pravidlá pre všetky druhy umeleckej činnosti (DUC):

 • Predmetom evidencie je umelecký výstup zamestnanca, ktorý má úväzok na ustanovený pracovný čas  100 % v danom vykazovacom období v súčinnosti s dátumom evidovaného výstupu v zmysle Vyhlášky. Rovnako sa evidujú aj umelecké výstupy interných aj externých doktorandov;
 • Evidujú sa verejne dostupné a premiérovo zverejnené umelecké výstupy profesionálneho charakteru zamestnancov VŠ a doktorandov, ktorí pôsobia v študijnom predmete, ktorý zahŕňa vo svojom opise dielo alebo umelecký výkon;
 • Zaznamenávajú sa len výstupy umeleckých aktivít vykazované za daný kalendárny rok, ak sa podujatie uskutočňuje na prelome rokov, možno registrovať kedykoľvek v rámci trvania podujatia, avšak len 1 krát;
 • Za verejne dostupné sa považuje umelecké dielo, umelecký výkon alebo prezentácia, ak boli dostupné pre verejnosť;
 • V roku 2020 sú akceptované aj virtuálne umelecké výstupy realizované na oficiálnych verejnosti prístupných webových stránkach inštitúcií s podmienkou odovzdania dokumentácie so všetkými náležitosťami k výstupu.

 

Pravidlá evidencie pre druh umeleckej činnosti - Architektúra

 • Predmetom evidencie sú architektonické, urbanistické dielo, interiér a dielo krajinnej architektúry v štádiu návrhu a realizované dielo, ktoré bolo zverejnené;
 • Dielom v architektúre sa chápe: objekt = budova, časť budovy/objektu, urbanistický celok, výstavy (výtvarný návrh expozície), krátkodobé inštalácie a digitálna architektúra;
 • Podujatie ako také výstupom nie je, výstupmi sú diela, ktoré v rámci podujatia vznikli - podujatie je len formou zverejnenia diela.

 

Pravidlá evidencie pre druh umeleckej činnosti - Výtvarné umenie

 • Ako dielo sa neeviduje jeho samotné vytvorenie, ale jeho zverejnenie - ak ide o dielo trvalo alebo dlhodobo umiestnené vo verejnom priestore;
 • Ako podujatie sa eviduje zverejnenie umeleckých diel na výstave/festivale - vystavenie viacerých diel jedného autora na konkrétnom podujatí sa eviduje ako jeden výstup;
 • Tvorba medaile a mince, známkovú tvorbu, sklársku a pod. je možné zaevidovať pre DUC výtvarné umenie pokiaľ má charakter voľnej tvorby.

 

Pravidlá evidencie pre druh umeleckej činnosti - Kurátorstvo

 • Kurátorské projekty - výstava vo verejne dostupnom priestore organizovaná inštitúciou, ktorá sa zaoberá prezentáciou umenia (väčšinou zahŕňa: prípravu koncepcie výstavy/podujatia, cyklu výstav/podujatí, alebo zbierky, dohľad nad ich realizáciou a ich uvedenie vo forme vernisáže);
 • V rámci akčných a multimediálnych foriem umenia túto úlohu plní festival.

 

Pravidlá evidencie pre druh umeleckej činnosti - Dizajn

 • Dielom v dizajne sa chápe formalizovaný výsledok, dlhodobo alebo trvalo umiestnený či realizovaný, vydaný, zaradený do výroby alebo prijatý ako prototyp vo verejne dostupnom priestore - dielo môže byť solitér v rovine autorského dizajnu, zverejnený alebo zaradený do predaja, objednaný inštitúciou, objednávateľom, vydavateľom, výrobcom;
 • Podujatím sa chápe zverejnenie umeleckých diel na výstave, festivale, veľtrhu, autosalóne, módnej prehliadke;
 • Nerealizované návrhy, modely, štúdie, prototypy v dizajne je možné evidovať iba v prípade ich zverejnenia;
 • Tvorbu medaile a mince, známkovú tvorbu, sklársku a pod. je možné vykazovať, ak má výstup úžitkový charakter.