Prejsť na obsah
Knižnica a informačné centrum

Výber neakceptovaných výstupov v CREUČ - vykaz. obdobie 2021:

  

Bod 4.2 v Spoločných pravidlách pre všetky druhy umeleckej činnosti (DUC):

 • Umelecké výstupy, ktorých predmetom nie je vytvorenie originálneho autorského umeleckého diela, interpretačného výkonu alebo odborného reštaurátorského výkonu v súlade s opisom vykazovaného  odboru umeleckej činnosti;
 • Záznamy ktoré sú priamo výstupom pedagogického alebo študijného procesu, najmä výstupy, ktoré pripravil pedagóg alebo doktorand so študentmi bakalárskeho a magisterského štúdia;
 • Výstupy, ktoré nekorešpondujú s opisom príslušného študijného odboru umeleckej činnosti;
 • Výstupy zamestnanca alebo doktoranda, ktorý sa nepodieľa na výučbe alebo štúdiu študijného programu, ku ktorému výstup svojím obsahom prináleží;
 • Duplicitné záznamy autora súčasne evidované na viacerých školách;
 • Reprízované podujatia;
 • Jednotlivé časti jedného výstupu sa neevidujú samostatne, ale iba raz ako celok;
 • Autorské čítanie, prednášky, moderátorské aktivity, propagačno osvetové formáty, rozhovory s autorom o umeleckej činnosti;
 • Členstvo v odborných komisiách, porotách a radách alebo lektorstvo;
 • Recenzia, umelecká kritika, odborná štúdia, odborná relácia, venovaná evidovanému výstupu umeleckej činnosti,, reprodukcia evidovaného diela s označením autora v publikácii, hodnotiaci článok alebo príspevok zverejnený v publikácii, v rozhlase, v televízii;
 • Ocenenie za umelecké dielo alebo výkon, vrátane nominácií na ocenenie (napr. cena CE.ZA.AR);
 • Organizačné práce a samotná príprava podujatia;
 • Tvorivé dielne (Workshopy) a umelecké sympóziá;
 • Aukčné a predaukčné výstavy;
 • Ilustrácie a umelecké fotografie v publikáciách - evidujú sa v databáze CREPČ;
 • Zavedenie diela do verejnej zbierky;
 • Dokument práv duševného vlastníctva je predmetom evidencie v CREPČ;
 • Ten istý výstup evidovaný v CREPČ nemôže byť predmetom evidencie aj v CREUČ.

 

Bod 2 v Pravidlách evidencie pre DUC - Architektúra

 • Poster ako výsledok grafického návrhu;
 • Zverejnenie výsledkov výskumu v oblasti architektúra prostredníctvom plagátu
 • Samotná výstava architektonických diel či už samostatná (autorská) alebo kolektívna (prehliadka architektonických prác a pod.), sa v CREUČ neeviduje ako architektonické dielo, výstava/podujatie je formou zverejnenia diela;
 • Samotné architektonické, urbanistické súťaže, workshopy, festivaly a umelecké sympóziá (podujatia) nie sú predmetom evidencie, ale akceptujú sa ich zverejnené výstupy;
 • Evidovanie vystavovania projektov a realizovaných diel vyhotovených v minulosti nie je akceptované.

  

Bod 2 v Pravidlách evidencie pre DUC - Výtvarné umenie

 • Aktivity pedagogického a osvetového zamerania
  • činnosti priamo súvisiace s pedagogickým/študijným procesom;
  • vedenie tvorivých dielní pre študentov alebo verejnosť;
  • prednášky a prednáškové prezentácie tvorby;
  • pôsobenie v komisiách, porotách a radách;
  • výstupy doktorandov tých študijných odborov, ktorých cieľom a obsahom nie je tvorba umeleckého diela ale vedecké a teoretické štúdium.
 • Aktivity napojené na samotnú tvorbu
  • podujatia typu „dni otvorených dverí“ v ateliéroch umelcov;
  • výstavy organizované autorom v ateliéri alebo v súkromnom obytnom priestore;
  • prezentácie diela vo verejnom priestore, pokiaľ nie sú zastrešené inštitucionálne, alebo kurátorsky alebo nie sú reflektované odbornou recenziou/kritikou;
  • výstavy v súkromných priestoroch bez relevantného inštitucionálneho alebo kurátorského zastrešenia;
  • reprízované podujatia;
  • výstavy a umiestnenia diel v uzavretých firemných prevádzkach;
  • výstavy dekorujúce jedálne, reštaurácie, bary, butiky;
  • podujatia prepojené so showbiznisom;
  • súkromné nákupy diela;
  • komerčné portály;
  • umelecké výstupy realizované kultúrnymi centrami a zastupiteľstvami v zahraničí, pokiaľ sa neuskutočňujú v štandardných výstavných priestoroch(v galerijných priestoroch, nie na pôde vyslanectiev).

  

Bod 2 v Pravidlách evidencie pre DUC - Kurátorstvo

 • Činnosti priamo súvisiace s pedagogickým a študijným procesom (výstavy záverečných prác a semestrálnych prác z prieskumov);
 • Vedenie a účasť na tvorivých dielňach a umeleckých sympóziách - akceptujú sa ich výstupy (napr. verejne prezentované výstavy), kde je garantom kvality osobnosť kurátora a relevantná koncepcia výstavy;
 • Výstava realizovaná vystavujúcim umelcom (umelec v role kurátora nevystavuje svoje vlastné umelecké diela);
 • Prednášky a prezentácie tvorby vrátane Pecha-Kucha, komentované prehliadky výstav a diskusie                    k výstavám;
 • Výstupy doktorandov tých študijných odborov, ktoré nie sú zamerané na výučbu vizuálneho umenia alebo dejiny a teóriu umenia a kurátorské štúdiá;
 • Prezentácie výstav vo verejnom priestore, ktoré nie sú zastrešené inštitucionálne ani kurátorsky;
 • Výstavy v súkromných priestoroch bez relevantného inštitucionálneho alebo kurátorského zastrešenia;
 • Kurátorské výstupy a aktivity spojené s prezentáciou v predajných galériách, firemných komerčných a reštauračných priestoroch, výstavy prepojené so šoubiznisom;
 • Kurátorské výstupy jednodňových „prezentácií“ (okrem špecifických výstupov, napr. akčné umenie) alebo kurátorstvo výstav priamo nesúvisiace s prezentáciou umeleckej činnosti (odovzdávanie ocenení).

  

Bod 2 v Pravidlách evidencie pre DUC - Dizajn

 • Podujatia typu „otvorených dverí“ a kurátorská príprava výstavy dizajnu;
 • Ilustrácie a umelecké fotografie v publikáciách ako aj dokumenty práv duševného vlastníctva (patentová prihláška, patent, prihláška úžitkového vzoru, úžitkový vzor, dizajn, prihláška označenia pôvodu výrobkov, označenie pôvodu výrobkov) sa evidujú v databáze pre publikačnú činnosť CREPČ.