Prejsť na obsah
Knižnica a informačné centrum

Do CREUČ nie je povolené evidovať vo vykazovacom období CREUČ 2022:

 • Výstupy umeleckej činnosti zaevidované v predošlých vykazovacích obdobiach;
 • Reprízy ako samostatné záznamy;
 • Amatérsku činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, osvetovú činnosť;
 • Výstupy z tvorivých dielní, výstupy pedagogického alebo študijného procesu (vznikajúce v rámci pedagogického procesu);
 • Prednášky;
 • Autorské čítanie;
 • Hosťovanie v reláciách;
 • Aktivistické projekty nelegálneho charakteru;
 • Účasť v súťažných reláciách ako súťažiaci alebo porotca;
 • Rozhovory s autorom o výstupe umeleckej činnosti;

 

 • Súťaž nie je považovaná za podujatie, ale za ocenenie;
 • Súťažný návrh nie je považovaný za štádium realizácie, ale návrh s väzbou na entitu Ocenenie. Každý výstup umeleckej činnosti, ktorý bol ocenený alebo nominovaný na ocenenie musí byť pred samotným ocenením zverejnený na podujatí alebo v inštitúcii;
 • Výberové konania a súťaže na realizáciu zákazky sa nepovažujú za ocenenia a nezapisujú sa;
 • Za nomináciu na ocenenie sa považuje nominácia odbornej poroty, ktorá udeľuje dané ocenenie, nie prihláška do súťaže alebo na ocenenie;
 • Pre evidenciu umeleckej činnosti sa za ocenenie považujú také ocenenia, ktoré sú udeľované odbornou porotou zloženou z uznávaných odborníkov v konkrétnom DUC;
 • Ocenenie a jej odborná porota sa považuje za medzinárodnú, ak jej nadpolovičnú väčšinu tvoria všeobecne uznávaní odborníci zo zahraničia.
 • Za medzinárodné ocenenie sa nepovažuje ocenenie s prívlastkom medzinárodné, ak nespĺňa podmienku nadpolovičného zastúpenia odborných porotcov zo zahraničia.