Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Aktuálne opatrenia štátnych orgánov v súvislosti s pandémiou koronavírusu nájdete v Zbierke zákonov SR, vo Vestníku vlády a na stránkach Úradu verejného zdravotníctva SR.

Akademický rok 2021/2022

Prehľadný manuál COVID-19: zamestnanec verzus fakulta

Platné opatrenia podľa COVID automatu

Od 12.5.2021 je aktuálne zaradenie okresu Bratislava do stupňa varovania, ostražitosti alebo monitoringu „Covid automatu“ a zároveň aktuálne opatrenia platné aj pre SvF dostupné na automat.gov.sk/bratislava.


Aktualizácia zo dňa 22.4.2022:

Dekan SvF vydal Príkaz dekana č. 1/2022 v znení Dodatkov č. 1 a 2, ktorý upravuje podmienky na SvF STU pre obdobie od 25.04.2022.

Dodatkom č. 2 sa na základe Vyhlášky 32/2022 ÚVZ SR zrušuje povinnosť nosenia respirátorov. Pri úzkom kontakte v rámci výučby je prekrytie horných dýchacích ciest odporúčané.


Aktualizácia zo dňa 15.2.2022:

Dekan SvF vydal Príkaz dekana č. 1/2022 v znení Dodatku č. 1, ktorý upravuje podmienky na SvF STU pre obdobie od 15.02.2022 a zároveň upravuje spôsob výučby v letnom semestri akad. roka 2021/2022.

Dodatkom č. 1 sa na základe Vyhlášky 16/2022 ÚVZ SR zrušuje režim OTP v zamestnaní a vzhľadom na túto skutočnosť nebude vyžadovaný ani od študentov.


Aktualizácia zo dňa 2.2.2022:

Dekan SvF vydal Príkaz dekana č. 1/2022, ktorý upravuje podmienky na SvF STU pre obdobie od 04.02.2022 a zároveň upravuje spôsob výučby v letnom semestri akad. roka 2021/2022.

Prvé tri týždne letného semestra prebehnú dištančnou formou, od štvrtého týždňa semestra vrátane bude výučba prebiehať prezenčne s dôrazným dodržiavaním režimu OTP zo strany zamestnancov aj študentov.


Aktualizácia zo dňa 25.11.2021:

Dekan SvF vydal aktualizovaný Príkaz dekana č. 1/2021 v znení Dodatkov č. 1, 2, 3 a 4, ktorý upravuje podmienky na SvF STU pre obdobie od 26.11.2021. Dodatok vychádza z Uznesenia vlády SR č. 695 z 24. novembra 2021 a Vyhlášky hlavného hygienika SR č. 264.

Od dnešného dňa je nariadená práca z domácnosti pre všetkých zamestnancov, ktorých povaha práce to umožňuje. Zamestnanci, ktorí vykonávajú činnosti nevyhnutné pre zabezpečenie úkonov súvisiacich s pedagogickou alebo s termínovanou vedeckovýskumnou alebo podnikateľskou činnosťou alebo s prevádzkou fakulty, budú mať umožnený vstup na fakultu a bude im vydané Rozhodnutie o povahe práce vyžadujúce prítomnosť na pracovisku. Žiadosť o vystavenie Rozhodnutia pošle za svojich zamestnancov dekanovi elektronicky výhradne vedúci pracoviska a v žiadosti nevyhnutne uvedie dôvod, pre ktorý sa vyžaduje prítomnosť zamestnanca na fakulte.

Od 29.11.2021 je zamestnávateľom nariadené kontrolovať režim OTP na pracoviskách, preto od tohto dňa bude vstup len cez vrátnicu bloku B, kde sa každá vstupujúca osoba preukáže potvrdením o očkovaní, potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 alebo výsledkom testu nie starším ako 7 dní.


Aktualizácia zo dňa 19.11.2021:

Vzhľadom na vládou SR prijatú aktualizáciu "Covid Automatu" dostupnú na https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/26629/1, podľa ktorej je v 1., 2. a 3. stupni ohrozenia možný vstup na pracovisko len pre osoby spĺňajúce režim OTP, bude aj Stavebná fakulta od pondelka 22.11.2021 fungovať v tomto režime až do odvolania.


Aktualizácia zo dňa 9.9.2021:

Dekan SvF vydal aktualizovaný Príkaz dekana č. 1/2021 v znení Dodatkov č. 1, 2 a 3, ktorý upravuje podmienky na SvF STU pre obdobie od 13.09.2021. Dodatok vychádza z usmernenia Krízového štábu STU a z aktualizácie „Covid automatu“. Definované sú podmienky výučby v zimnom semestri akad. roka 2021/2022 a podmienky prítomnosti na pracovisku.


Akademický rok 2020/2021

Aktualizácia zo dňa 21.5.2021:

Dekan SvF vydal aktualizovaný Príkaz dekana č. 1/2021 v znení Dodatkov č. 1 a 2, ktorý upravuje podmienky na SvF STU pre obdobie od 24.05.2021. Dodatok vychádza z usmernenia Krízového štábu STU a z aktualizácie „Covid automatu“, ktorý podrobne upravuje podmienky v jednotlivých stupňoch monitoringu, ostražitosti a varovania a pre okres Bratislava je zverejnený na https://automat.gov.sk/bratislava. Na základe aktuálnej situácie vedúci pracoviska zabezpečí organizáciu práce tak, aby počet osôb na pracovisku postupne prispôsobil bežnej prevádzke za predpokladu dodržiavania všetkých hygienických opatrení vydaných ÚVZ SR.


Aktualizácia zo dňa 2.5.2021:

Dekan SvF vydal aktualizovaný Príkaz dekana č. 1/2021 v znení Dodatku č. 1, ktorý upravuje podmienky na SvF STU pre obdobie od 03.05.2021. Aktualizácia vychádza z Uznesenia vlády SR č. 229 z 28.4.2021 a Vyhlášky ÚVZ z 30.4.2021, podľa ktorých nie je v čase medzi 01:00 a 21:00 hodinou potrebné pri vstupe na pracovisko preukazovať sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 a zároveň odporúča zamestnávateľom umožniť svojim zamestnancom vykonávať prácu formou práce z domácnosti v maximálnej možnej miere.


Aktualizácia zo dňa 11.2.2021:

Dekan SvF vydal Príkaz dekana č. 1/2021, ktorý upravuje podmienky na SvF STU pre obdobie od 15.02.2021 v jednotlivých fázach „COVID AUTOMATU“. Aktuálnu epidemiologickú situáciu na celonárodnej a regionálnej úrovni zverejňuje Ministerstvo zdravotníctva vždy v utorok s platnosťou od nasledujúceho pondelka. Aktuálne pre týždeň od 15.2.2021 platí regionálne v okrese Bratislava III. stupeň varovania (bordová fáza), avšak na celonárodnej úrovni IV. stupeň varovania (čierna fáza) – podmienky na SvF STU sa teda v týždni od 15.2.2021 riadia bodom 3.a) Príkazu dekana č. 1/2021.


Aktualizácia zo dňa 8.2.2021:

Dekan SvF aktualizoval Príkaz dekana č. 5/2020 v znení Dodatku č. 8 - opatrenia pre obdobie od 10.02.2021 upravujúce podmienky na SvF STU BA počas núdzového stavu vyhláseného na obmedzenie šírenia koronavírusu.

V rámci tohto Dodatku je od 10.02.2021 umožnený vstup na fakultu len v mimoriadne nevyhnutných situáciách a to výhradne tým osobám, ktoré disponujú okrem Rozhodnutia o povahe práce súčasne aj negatívnym výsledkom testu nie starším ako 7 dní. Potvrdením o negatívnom výsledku testu sa nemusia preukazovať zamestnanci, na ktorých sa vzťahujú výnimky s ohľadom na vek alebo zdravotný stav.

Aktualizované Príkazy rektora sú dostupné na webe rektorátu.


Aktualizácia zo dňa 29.1.2021:

Dekan SvF aktualizoval Príkaz dekana č. 5/2020 v znení Dodatku č. 7 - opatrenia pre obdobie od 03.02.2021 upravujúce podmienky na SvF STU BA počas núdzového stavu vyhláseného na obmedzenie šírenia koronavírusu.

V rámci tohto Dodatku je od 03.02.2021 umožnený vstup na fakultu výhradne tým osobám, ktoré disponujú okrem Rozhodnutia o povahe práce súčasne aj negatívnym výsledkom testu s dátumom po 27.01.2021 alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starším ako 3 mesiace. Potvrdením o negatívnom výsledku testu sa nemusia preukazovať zamestnanci s bydliskom v okrese, ktorý vykázal menšiu mieru pozitivity v rámci vykonaných antigénových testov od 18. januára 2021 do 26. januára 2021, ani zamestnanci, na ktorých sa vzťahujú výnimky s ohľadom na vek alebo zdravotný stav.


Aktualizácia zo dňa 21.1.2021:

Dekan SvF aktualizoval Príkaz dekana č. 5/2020 v znení Dodatku č. 6 - opatrenia pre obdobie od 27.01.2021 upravujúce podmienky na SvF STU BA počas núdzového stavu vyhláseného na obmedzenie šírenia koronavírusu. V rámci tohto Dodatku je od 27.1.2021 umožnený vstup na fakultu výhradne tým osobám, ktoré disponujú okrem Rozhodnutia o povahe práce súčasne aj negatívnym výsledkom testu s dátumom 18.1. až 26.1.2021 alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starším ako 3 mesiace.

Rektor STU aktualizoval Príkaz rektora č. 1/2021 - PR v znení dodatku č. 1 - Protiepidemiologické opatrenia Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v súvislosti s aktuálne platnými opatreniami štátnych inštitúcií SR.


Aktualizácia zo dňa 13.1.2021:

Rektor vydal Dodatok číslo 2 k Príkazu rektora číslo 7/2020 - PR Organizácia a podmienky pedagogického procesu a prevádzky na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave na zimný semester akademického roka 2020/2021. Týmto interným predpisom sa v článku 3b upravuje priebeh dizertačných skúšok a obhajob dizertačných prác počas pandémie.


Aktualizácia zo dňa 8.1.2021:

Z poverenia riaditeľa ÚZ ŠDaJ STU Ing. Františka Hulíka oznamujeme, že dňom 11.1.2021 do 24.1.2021 sa všetky prevádzky Stravovacieho centra (Študentská jedáleň Jura Hronca, SvF, SjF, Vazovova, Mladá garda) uzatvárajú v súvislosti s Príkazom rektora č. 1/2021.


Aktualizácia zo dňa 2.1.2021:

Dekan SvF aktualizoval Príkaz dekana č. 5/2020 v znení Dodatku č. 5 - opatrenia pre obdobie od 04.01.2021 upravujúce podmienky na SvF STU BA počas núdzového stavu vyhláseného na obmedzenie šírenia koronavírusu. V rámci tohto Dodatku je vstup na fakultu umožnený výhradne tým osobám, ktoré disponujú dekanom schváleným Rozhodnutím o povahe práce, ktorú nemôžu vykonávať z domácnosti.


Aktualizácia zo dňa 27.11.2020:

Rektor STU aktualizoval Príkaz rektora č. 7/2020–PR, ktorým v článku 3a upravuje priebeh skúškového obdobia v zimnom semestri akademického roka 2020/2021.


Aktualizácia zo dňa 7.11.2020:

Rektor STU aktualizoval Príkaz rektora č. 8/2020–PR, na základe ktorého bude STU kontrolovať negatívne testy zamestnancov ako aj iných osôb vstupujúcich do objektov STU do 14.11.2020.

Dekan SvF vzhľadom na túto skutočnosť nariaďuje rovnaký režim prevádzky ako v týždni od 2.11. do 8.11. až do 14.11.2020. V skratke:

 • Pri vstupe je každý povinný preukázať sa potvrdením alebo certifikátom o negatívnom výsledku testu.
 • Podateľňa a pokladnica: otvorené iba 09.11., 11.11. a 13.11., stránkové hodiny 8 – 12 hod.

Týmto sa ruší predpokladaný návrat do bežného režimu prevádzky podateľne avizovaný 5.11.2020.


Aktualizácia zo dňa 5.11.2020:

Od pondelka 9.11.2020 prechádza podateľňa do pôvodného prevádzkového režimu (každý pracovný deň).


Aktualizácia zo dňa 3.11.2020:

Rektor STU aktualizoval Príkaz rektora č. 8/2020–PR, ktorý bol vydaný v súvislosti s povinnosťou STU kontrolovať negatívne testy zamestnancov ako aj iných osôb vstupujúcich do objektov STU.


Aktualizácia zo dňa 30.10.2020:

Oprava v texte zo dňa 29.10.2020: blok A zostáva v rovnakom režime ako zvyšok fakulty.


Aktualizácia zo dňa 29.10.2020:

Rektor STU vydal Príkaz rektora č. 8/2020–PR v súvislosti s obmedzením slobody pohybu v dňoch 2.11.2020 až 8.11.2020 na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 693 z 28. októbra 2020.

Na základe uvedených usmernení, v termíne 2.11.2020 až 8.11.2020, nebude možný vstup na žiadne univerzitné pracovisko (t.j. ani na fakultu) pre osoby bez negatívneho výsledku testu.

Dekan SvF v súvislosti s touto skutočnosťou určuje nasledovný režim prevádzky platný od 2.11.2020 do 8.11.2020:

 • Vstup: otvorený bude len hlavný vstup do budovy, vrátnica vykoná kontrolu všetkých vstupujúcich osôb (teda aj opakovaných vstupov zamestnancov/doktorandov v priebehu dňa) – každý je povinný preukázať sa potvrdením alebo certifikátom o negatívnom výsledku testu. Cez pracovný týždeň bude možný prístup do bl. A a k ordináciám lekárov len cez hl. vstup prechodom z bloku B do bloku A (vstup do bl. A od ulice bude zatvorený z dôvodu kontroly, ku ktorej sme príkazom rektora nútení). Prípadné návštevy musia byť vopred ohlásené a musia sa preukázať na vrátnici negatívnym výsledkom testu.
 • Podateľňa: otvorená iba 02.11. a 04.11., stránkové hodiny 8 – 12 hod.
 • Pokladnica: otvorená iba 02.11. a 03.11., stránkové hodiny 8 – 12 hod.

Zároveň, vzhľadom na nepredvídateľnosť situácie je možné, že strategické pracoviská dekanátu a niektoré celofakultné pracoviská nebudú môcť v týždni od 2.11.2020 do 8.11.2020 poskytovať úplnú technickú podporu. 

Spoločne veríme, že situácia sa v krátkom čase stabilizuje!

Zároveň pripomíname, že pre osobu s pozitívnym výsledkom testu platí ohlasovacia povinnosť voči vedúcemu zamestnancovi a OĽZ.


Aktualizácia zo dňa 1.10.2020:

Dekan SvF aktualizoval Príkaz dekana č. 5/2020 v znení Dodatku č. 4 - opatrenia pre obdobie od 05.10.2020 upravujúce podmienky na SvF STU BA počas mimoriadnej situácie vyhlásenej na obmedzenie šírenia koronavírusu.

Rektor STU vydal Príkaz rektora 7/2020-PR.


Aktualizácia zo dňa 7.9.2020:

Vzhľadom na stav rozvoja pandémie koronavírusu na Slovensku sa pripravuje organizácia zimného semestra na Stavebnej fakulte nasledovne:

 • výučba v zimnom semestri sa začne 21.9.2020,
 • prvé tri týždne semestra (od 21.9. do 9.10.2020) bude výučba pre 1. a 2. stupeň štúdia organizovaná dištančnou (online) formou, forma výučby od štvrtého týždňa bude určená neskôr podľa aktuálnej situácie,
 • všetky vyučovacie aktivity, aj keď budú vykonávané online formou, budú organizované v termínoch podľa platného rozvrhu,
 • výučba v Kočovciach (týka sa vybraných študijných programov v inžinierskom stupni štúdia) sa v zásade neruší. Či sa bude realizovať, rozhodnú príslušní pedagógovia a následne o tom budú informovať študentov.

Zápisy do vyšších ročníkov sú zrušené. Študenti však musia doručiť na študijné oddelenie čestné prehlásenie (tlačivo na stiahnutie tu, tiež bolo zaslané hromadným mailom). Následne im bude doručené potvrdenie o návšteve školy.

Pokiaľ potrebuje študent vyššieho ročníka nalepiť na ISIC prolongačnú známku, táto sa nalepí len pri osobnej návšteve študijného oddelenia. Študijné oddelenie ostáva otvorené, je potrebné však zvážiť nevyhnutnosť jeho návštevy.

Informácie o službách Knižnice a informačného centra Stavebnej fakulty STU v akademickom roku 2020/2021 nájdete na stránke KIC.


Aktualizácia zo dňa 4.9.2020:

Dekan SvF aktualizoval Príkaz dekana č. 5/2020 v znení Dodatku č. 3 - opatrenia pre obdobie od 03.09.2020 upravujúce podmienky na SvF STU BA počas mimoriadnej situácie vyhlásenej na obmedzenie šírenia koronavírusu.


Aktualizácia zo dňa 1.9.2020:

Na základe manuálu opatrení vydaného MŠVVŠ SR „Organizácia a podmienky pedagogického vedenie procesu a prevádzky na vysokých školách pre akademický rok 2020/2021“ z 26.8.2020 a návrhu Upresňujúcich pokynov pre zabezpečenie vzdelávania na STU v zimnom semestri 2020/2021 rozhodlo Vedenie SvF o organizácii výučby počas prvých troch týždňov zimného semestra (od 21.9. do 9.10.2020) pre 1. a 2. stupeň štúdia dištančnou (online) formou, forma výučby od štvrtého týždňa bude určená neskôr podľa aktuálnej situácie.

Ubytovanie študentov na internátoch sa riadi pokynmi riaditeľa pre ŠDaJ zverejnenými na webe STU.

Úprava prevádzky študentských jedální stravovacieho centra STU je dostupná v prílohe.

Opatrením Úradu verejného zdravotníctva OLP/6911/2020 sa ukladá zamestnávateľovi povinnosť kontrolovať u zamestnancov a doktorandov splnenie podmienok pre zníženie rizika šírenia infekcie COVID pri pobyte v objektoch fakulty – osobitne u tých, ktorí prichádzajú z rizikových krajín (podľa OLP/6850/2020). Na základe tejto povinnosti vydal dekan SvF Príkaz dekana č. 6/2020 s prílohou č. 1 – Čestným vyhlásením a zdravotným dotazníkom.

Všeobecné informácie o tom, čo robiť po príchode zo zahraničia sú znázornené na jednoduchej schéme (kliknite na obrázok pre zväčšenie):

Čo robiť po príchode zo zahraničia


Akademický rok 2019/2020

Aktualizácia zo dňa 15.6.2020:

Oprava: Príkaz dekana č. 5/2020 v znení Dodatkov č. 1 a 2 platí do ukončenia mimoriadnej situácie, nie núdzového stavu, ako bolo pôvodne nesprávne uvedené. Ospravedlňujeme sa.


Aktualizácia zo dňa 14.6.2020:

Dekan SvF aktualizoval Príkaz dekana č. 5/2020 v znení Dodatkov č. 1 a 2, ktorý podstatným spôsobom uvoľňuje opatrenia súvisiace so zamedzením šírenia koronavírusu.

Rektor STU aktualizoval Príkaz rektora č. 1/2020 s účinnosťou od pondelka 15.6.2020.


Aktualizácia zo dňa 10.6.2020:

Informácia o zrušení mimoriadnych opatrení týkajúcich sa rekreácií v súvislosti s prevenciou šírenia koronavírusu.


Aktualizácia zo dňa 4.6.2020:

Dekan SvF aktualizoval Príkaz dekana č. 5/2020 v znení Dodatku č. 1.


Aktualizácia zo dňa 3.6.2020:

Knižnica a informačné centrum ponúka študentom možnosť vrátenia vypožičanej literatúry od 8.6.2020, viac informácií nájdete v priloženom dokumente.


Aktualizácia zo dňa 29.5.2020:

Prevádzka študentských jedální bude čiastočne obnovená od 1.6.2020, viac informácií nájdete v priloženom dokumente.


Aktualizácia zo dňa 7.5.2020:

Dekan SvF vydal Príkaz dekana č. 5/2020.

Rektor STU vydal Metodické usmernenie k uvoľneniu opatrení týkajúcich sa prítomnosti zamestnancov na pracoviskách Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

V priebehu 12.5.2020 - 14.5.2020 bude možné vyzdvihnúť si gastrolístky za predchádzajúce mesiace núdzového stavu.


Aktualizácia zo dňa 30.4.2020:

Rektor STU vydal Metodické usmernenie k možnosti opätovného ubytovania študentov tretieho stupňa štúdia v ubytovacích zariadeniach STU v Bratislave.

Informácia o mimoriadnych opatreniach týkajúcich sa rekreácií v súvislosti s prevenciou šírenia koronavírusu.


Aktualizácia zo dňa 24.4.2020:

Rektor STU vydal Metodické usmernenie k obnoveniu vedeckovýskumnej a experimentálnej činnosti na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave.

Na základe uvedeného usmernenia schválili dekan SvF a predseda krízového štábu SvF povolenia vstupu do laboratórií zamestnancom uvedeným v nasledujúcom zozname pri dodržiavaní prísnych hygienických zásad a dodržiavaní miesta a rozsahu zdržiavania sa v priestoroch SvF podľa tohto dokumentu: Osoby s povoleným vstupom do laboratórií SvF.


Aktualizácia zo dňa 17.4.2020:

Dekan SvF vydal smernicu Elektronizácia procesu vystavovania a schvaľovania objednávok a úhrady doručených faktúr.

Príkaz dekana č. 3/2020 bol aktualizovaný Dodatkom č. 1.

Viac informácií na stránke Personálnej agendy.


Aktualizácia zo dňa 15.4.2020:

Informácia pre študentov:

Oznámenie k spôsobu odubytovania z internátov – viac info na https://www.stuba.sk/13394


Aktualizácia zo dňa 7.4.2020:

Informácie pre študentov:

Sprístupnenie STN a TNI na čítanie pre študentov STU – viac info na https://www.stuba.sk/13381

Oznámenie k možnostiam odubytovania a vyzdvihovania si vecí z internátov – viac info na https://www.stuba.sk/13371


Aktualizácia zo dňa 26.3.2020:

Dekan SvF vydal Príkaz dekana č. 3/2020.

Výučba v aktuálnom semestri bude prebiehať a ukončí sa výlučne dištančnou formou. 

Otvorený list dekana SvF študentom si môžete prečítať na tejto stránke.

Úpravy harmonogramu letného semestra akademického roka 2019/2020 sú uvedené v Príkaze dekana č. 3/2020.

Objekty SvF STU ostávajú uzatvorené až do odvolania. Vstup je možný vo výnimočných prípadoch po schválení žiadosti zaslanej tajomníkovi fakulty minimálne deň vopred a to len osobe, ktorá nejaví príznaky choroby, má na tvári nasadené ochranné rúško a v komunikácii s inou osobou dodržiava doporučené epidemiologické zásady.

Všetky aktualizácie sú vždy dostupné na tejto stránke (https://www.svf.stuba.sk/7956).

Všetky priebežne vydávané vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva sú dostupné na stránke https://www.svf.stuba.sk/7958.

Podrobnosti ohľadom Personálnej agendy sú dostupné na stránke https://www.svf.stuba.sk/7981. 

Návody na používanie aplikácií IT pre zamestnancov SvF sú dostupné na stránke https://www.svf.stuba.sk/4994.


Aktualizácia zo dňa 25.3.2020:

Prezenčná výučba na STU je prerušená až do odvolania. Rektor STU Miroslav Fikar rozhodol o predĺžení karanténnych a izolačných opatrení na STU až do odvolania.

Prečítajte si úplné znenie Príkazu rektora s ostatným dodatkom.

Stavebná fakulta sa zapojila do iniciatívy Pomôž nemocnici 3D tlačou ochranných štítov pre zdravotníkov. Celý článok tu.


Aktualizácia zo dňa 24.3.2020:

Rektor STU vydal Metodické usmernenie k organizácii štúdia v letnom semestri akademického roka 2019/2020.

Na základe usmernenia sa dekan Stavebnej fakulty rozhodol nezmeniť pôvodný termín ukončenia letného semestra 7. mája pre končiace ročníky a 16. mája pre ostatné ročníky. Detailné zmeny a usmernenia v organizácii štúdia budú zverejnené ešte v priebehu tohto týždňa.


Aktualizácia zo dňa 16.3.2020:

Dekan SvF vydal Príkaz dekana č. 2/2020

Vedenie STU pripravuje zmenu harmonogramu akademického roka 2019/2020, ktorá bude definitívne zverejnená až po ukončení karanténnych opatrení na STU. 

Dňom 17.03.2020 budú všetky objekty SvF STU uzatvorené predbežne do 31.03.2020. Vstup do budovy povoľuje len vo výnimočnom prípade predseda Krízového štábu fakulty - tajomník fakulty na základe písomnej žiadosti zaslanej mailom. Každý zamestnanec vstupujúci a odchádzajúci z objektu je povinný sa identifikovať prechodom cez turnikety. Do objektov fakulty smie vstúpiť len osoba s ochranným rúškom na tvári a v komunikácii s inou osobou má dodržiavať doporučené epidemiologické zásady. 

Upravuje sa mimoriadna organizácia práce zamestnancov na pracoviskách SvF, elektronická forma oznamu PN a OČR, zákaz pracovných ciest, nariaďuje sa mimoriadna uzávierka dochádzky za 03/2020, ruší sa vyhlasovanie výberových konaní. 

Dekan SvF zriaďuje a menuje členov Krízového štábu fakulty v zložení:

 • Ing. Tomáš Šatura – predseda Krízového štábu,
 • doc. Ing. Katarína Gajdošová, PhD. – zástupca predsedu Krízového štábu,
 • Ing. Alena Marečková – člen,
 • Ing. Miroslav Gramblička, PhD. – člen. 

Podrobné informácie sú uvedené v Príkaze dekana č. 2/2020.

Príkaz rektora STU bol doplnený dodatkom, na základe ktorého sa prezenčná forma výučby prerušuje do 29.3.2020. Výučba pokračuje v dištančnej forme, pedagógovia zabezpečujú elektronické zasielanie podkladov na samoštúdium.


Aktualizácia zo dňa 13.3.2020:

Na základe Príkazu rektora STU doplneného príkazom dekana SvF sú v období 9.3.2020 – 21.3.2020 prijaté nasledovné opatrenia:

 • Prezenčná výučba je prerušená; prebieha samoštúdium, dištančná alebo iná vhodná forma výučby (platí pre študentov a doktorandov).
 • Zamestnanci zapojení do vzdelávacieho procesu poskytnú študentom všetky potrebné informácie a podklady.
 • Zrušené sú všetky spoločenské, kultúrne a športové podujatia.
 • Plaváreň a telocvičňa SvF sú úplne uzatvorené.
 • Zamestnanci fakulty sa nemajú v priestoroch fakulty zdržiavať (čerpajú si dovolenku alebo im priamy nadriadený určí prácu z domu).
 • Prístup do budovy je povolený len v opodstatnených prípadoch v tzv. víkendovom režime.
 • Zrušené sú všetky zasadnutia grémií, skúšky, obhajoby.
 • Zrušené sú zahraničné aj domáce pracovné cesty zamestnancov SvF STU a zamedzuje sa prijímanie návštev.
 • Od 13.3.2020 do odvolania sa uzatvárajú všetky ubytovacie zariadenia STU (Príkaz rektora 2/2020-PR) a všetky ubytované osoby majú povinnosť ich opustiť (s výnimkou zahraničných študentov a zamestnancov STU).

Ústredný krízový štáb SR prijal dňa 12.03.2020 ďalšie opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19. Od pondelka 16.3.2020 budú na 14 dní zatvorené všetky materské školy, základné a stredné školy, univerzity a všetky voľnočasové zariadenia i priestory.

Prosíme všetkých o zhovievavosť a rešpektovanie preventívnych opatrení a odporúčame dodržiavať všeobecné zásady zverejňované Úradom verejného zdravotníctva (http://www.uvzsr.sk/) a Ústredného krízového štábu (https://www.minv.sk/?ko). 

Informácie týkajúce sa prípadných posunov termínov ukončenia letného semestra, odovzdávania záverečných prác a štátnych skúšok budeme aktualizovať na základe rozhodnutia Vedenia STU, ktoré zasadá v pondelok 16.3.2020. 

Zároveň si dovoľujeme požiadať študentov, aby sledovali svoje e-mailové schránky.

Želáme pevné zdravie!

Vedenie SvF STU