Prejsť na obsah
Knižnica a informačné centrum

Evidencia umeleckej činnosti - vykazovacie obdobie 2022

 

Evidenciu verejne dostupných umeleckých diel a umeleckých výkonov v celoštátnej databáze CREUČ na portáli CREPČ/CREUČ vykonáva KIC SvF na základe návrhu autora (vyplnený formulár) a odovzdaných sprievodných podkladov k umeleckej činnosti. 

POSTUP evidencie a zberu podkladov umeleckej činnosti

Pre zabezpečenie úplnosti a správnosti evidencie umeleckej činnosti je potrebné odovzdávať vyplnené formuláre a sprievodnú dokumentáciu k umeleckej činnosti pracovníčke KIC v nasledovných termínoch:

  • výstupy zverejnené do 15. 9. 2022 je nutné odovzdať najneskôr do 30. 9. 2022;
  • výstupy zverejnené od 16. 9. 2022 do 30. 11. 2022 je nutné odovzdať najneskôr do 9. 12. 2022;
  • výstupy zverejnené od 1. 12. 2022 je nutné odovzdať najneskôr do 13. 1. 2023.
     

1. FORMULÁR na evidenciu umeleckej činnosti  DOC na stiahnutie
Autor zodpovedá za obsahovú správnosť údajov uvedených vo formulári, zaradenie výstupu do príslušnej kategórie a do príslušného druhu umeleckej činnosti (DUC).

 
2. Sprievodná dokumentácia

Autor predkladá podklady v elektronickej verzii, ktoré jednoznačne identifikujú autora a dielo, charakter a rozsah a závažnosť umeleckého výstupu.

  • Podklady musia obsahovať názov diela/podujatia, dátum a miesto realizácie ako aj meno autora vykazovaného diela či výkonu a pri príslušných druhoch umeleckej činnosti aj dokumentáciu diela;
  • Súčasťou dokumentácie je aj jednoznačný doklad o príslušnosti umeleckého výkonu k príslušnému kalendárnemu roku;
  • Akceptované sú formáty príloh PDF, JPG, JPEG, BMP, PNG, TIF a GIF do 5 MB;
  • Ohlas alebo informácia uvedená na internete sa dokladuje ako print screen obrazovky príslušnej webovej stránky;
  • Odovzdaná sprievodná dokumentácia k výstupom umeleckej činnosti, ktoré sú zaregistrované v CREUČ, je dôležitým podkladom pre posudzovanie kategorizácie Odborným hodnotiteľským orgánom (OHO) a pri odvolacích procesoch. Je preto neoddeliteľnou a povinnou súčasťou každého zaevidovaného výstupu umeleckej činnosti. Nejednoznačné, nekonkrétne a nečitateľné prílohy nie sú akceptované.

Umelecko-pedagogická charakteristika autora [doc] na stiahnutie.
Autorom sa odporúča vyplniť formulár, v procese verifikovania zaevidovaných umeleckých výstupov je pomôckou pre komplexné posúdenie. 


Verifikácia umeleckých výstupov a odvolací proces

 

V rámci vykazovacieho obdobia pracovníci KIC SvF evidujú umeleckú činnosť autorov v databáze CREUČ - Centrálny register evidencie umeleckej činnosti. Zaevidované výstupy v CREUČ kontroluje po obsahovej stránke garant  EUCA za SvF, ktorý dáva návrhy na prípadnú obsahovú úpravu záznamov alebo zmenu kategórie určenú autorom výstupu, adekvátnosť priloženej dokumentácie a i.

Po ukončení vykazovacieho obdobia výstupy umeleckej činnosti zaevidované v CREUČ posudzuje po formálnej stránke CVTI SR - Oddelenie pre hodnotenie umeckej činnosti (OHUČ) a po obsahovej stránke Odborný hodnotiteľský orgán (OHO) generálneho riaditeľa CVTI SR. Tvoria ho odborníci a experti za každú oblasť umeleckej činnosti.

Po ukončení verifikačného procesu CVTI SR informuje vysokú školu o výsledkoch verifikácie umeleckých výstupov, evidovaných v CREUČ. Tabuľky s kompletnými výsledkami verifikácie a s uvedením dôvodov, ak OHO rozhodne o nesprávnej kategorizácii umeleckých výstupov, CVTI SR zasiela vedeniu vysokej školy a akademickej knižnici.

Vysoká škola má právo podať námietky k výsledkom verifikácie do 20 pracovných dní odo dňa jeho doručenia. CVTI SR postúpi námietky OHO, ktorý sa k námietkám vyjadrí do 60 pracovných dní od ich doručenia.
Ak sa hodnotiteľský orgán v tejto lehote nevyjadrí, zaradenie výstupu umeleckej činnosti zostáva v kategórii  navrhnutej a zaevidovanej do CREUČ vysokou školou. Ak OHO vyhovie námietkám vysokej školy odôvodnenie vyjadrenia nie je potrebné, inak v odôvodnení uvedie najmä, aké skutočnosti boli podkladom pre vyjadrenie a ako sa vysporiadal s námietkami. Proti vyjadreniu hodnotiteľského orgánu k námietkam nie je možné podať opravný prostriedok.

Odvolací proces upravuje § 108c Zákona 270/2018 Z.z.


Kontaktní pracovníci


Agenda umeleckej činnosti:

Margita Holúbeková, KIC SvF – 3. posch., blok B, kl. 577, margita.holubekova@stuba.sk