Prejsť na obsah
Výskum

Študijný program Meno doktoranda Názov práce
AMAT Mgr. Martin Bachratý Generalised polygons in the degree-diameter problem
AMAT Mgr. Pavol Jánoš Graph coverings in the degree-diameter problem and in the degree-girth problem
AMAT Ing. Balázs Kósa Point cloud surface reconstruction and image segmentation by level set method
AMAT Ing. Adam Šeliga Generalized measure theory and theory of integrals and their applications
AM Ing. Lýdia Moroczová Správanie a odolnosť členených stĺpov z prvkov tvarovaných za studena
AM Ing. Matúš Turis Príspevok k riešeniu problémov lomovej mechaniky
GaK Ing. Richard Czikhardt InSAR Measurements in a Geodetic Reference Frame
GaK Ing. Richard Honti Vývoj efektívnych algoritmov na segmentáciu geometrických útvarov z mračien bodov
GaK Ing. Jakub Chromčák Analýza posunov a pretvorení pevnej jazdnej dráhy vplyvom prevádzkového zaťaženia
GaK Ing. Peter Špánik Carrier phase multipath modelling in short-term positioning
KR Ing. Veronika Soldánová Príspevok k vodohospodárskemu riešeniu závlahových nádrží
TKIS Ing. Jakub Dobrý Nonlinear analysis of slender reinforced concrete columns
TKIS Ing. Igor Niko Odolnosť kovových prútov namáhaných interakciou vnútorných síl
TKIS Ing. Anton Sivčák Návrh a overenie odolnosti spriahnutia štíhlych betónových dosiek vystužených GFRP výstužou s monolitickou mostovkovou doskou
TKPS Ing. Peter Zaťko Vplyv kontaktných zatepľovacích systémov na nepriezvučnosť stavebných konštrukcií
TS Ing. Katarína Eva Hellová Modelovanie transportu vlhkosti a tepla pórovitými stavebnými materiálmi
TS Ing. Pavol Mayer Analýza možností implementácie BIM v stavebnej spoločnosti
VI Ing. Ivana Marko Variabilita povrchového odtoku a jej vplyv na kvalitu vôd v  urbanizovanom území
VI Ing. Réka Wittmanová Matematické modelovanie odtokového procesu v urbanizovanom území v kontexte klimatickej zmeny

Študijný program Meno doktoranda Názov práce
AMAT Ing. Michal Dibala Kopuly ako nástroj modelovania problémov finančnej matematiky
AM Ing. Katarína Lamperová Dynamické merania a systémová identifikácia mostov s využitím interferometrického radaru
AM Ing. Lenka Uhlířová Statická a dynamická analýza nádrží
KR Ing. Radovan Nosko Modelovanie tvorby sústredeného odtoku a eróznych rýh pre hodnotenie efektivity protipovodňových opatrení
KR Ing. Barbora Vaseková Interakcia toku a inváznych druhov rastlín v brehových porastoch
TS Ing. Bader I.M. Alamro Optimization and Evaluation of Mechanized Earth Processes Effectiveness
TS Ing. Barbora Belániová Patológia kontaktných zatepľovacích systémov. Analýza využitia technológie „Double ETICS“ na zateplenie s biokoróziou
TS Ing. Andrej Bisták Využitie simulačného modelovania pri príprave výstavbového procesu
TKIS Ing. Peter Havlíček Analýza šmykovej odolnosti vrubových kĺbov
TKIS Ing. Miroslav Pecník Redukcia pasívneho zemného tlaku integrovaných mostných opôr
TKPS Ing. Filip Bránický Inovácie v riadení územnoplánovacích procesov
TKPS Ing. Richard Jedinák Experimentálno-teoretické hodnotenie fotovoltického tieniaceho systému tepelne stabilizovaného materiálom s fázovou zmenou
TKPS Ing. arch. Ing. Roman Ruhig Príspevok k integrácii medzipriestorov pri obnove bytového fondu z 50. - 80. rokov 20. storočia
TKPS Ing. arch. Ing. Ema Ruhigová Príspevok k riešeniu neinvazívnych zásahov v oblasti technických zariadení budov pri pamiatkovo chránených objektoch
TKPS Ing. arch. Paulína Šujanová Urban solar reflections identification, simulation and analysis
TTPB Ing. Mária Frťalová Analýza a návrh klimatizačných sústav halových objektov s odparovacím chladením
TTPB Ing. Ema Némethová Indoor environmental technology for intelligent buildings
TTPB Ing. Ingrida Skalíková Analýza prevádzkových podmienok nízkoteplotných sústav odovzdávania energie v budovách
TTPB Ing. Bohumil Slodičák Optimalizácie energetickej náročnosti riadením procesov v inteligentných budovách
VI Ing. Michaela Červeňanská Výskum prúdenia podzemnej vody v povodňových situáciách
VI Ing. Mária Ďurigová Detekcia zmien hydrometeorologických časových radov na Slovensku v podmienkach klimatickej zmeny
VI Ing. Adam Janík Optimalizácia protipovodňovej ochrany v povodí riek
VI Ing. Tamara Látková Modelovanie povrchového odtoku a vodnej erózie pre hodnotenie účinnosti protieróznych opatrení pri zmene klímy
VI Ing. Zuzana Németová Hodnotenie vplyvu zmien využitia územia na intenzitu eróznych procesov pomocou fyzikálne založeného modelu EROSION-3D
VI Ing. Peter Mackovjak Posúdenie filtračnej stability ochranných hrádzí Ondavy
VI Mgr. Cyril Siman Influence of catchment parameters on water quality indicators in selected profile of surface stream
VI Mgr. Mária Trošanová Reverzná logistika odpadového hospodárstva
VI Mgr. Marcel Garaj Identifikácia zmien hydrologickej bilancie v čiastkových povodiach Dunajského regiónu


Poznámka:

AMAT - Aplikovaná matematika
AM - Aplikovaná mechanika
GaK - Geodézia a kartografia
KR - Krajinárstvo
TS - Technológia stavieb
TKIS - Teória a konštrukcie inžinierskych stavieb
TKPS - Teória a konštrukcie pozemných stavieb
TTPB - Teória a technika prostredia budov
VI - Vodohospodárske inžinierstvo