Prejsť na obsah
Výskum

2020/2021

Študijný program Meno doktoranda Názov práce
KR Ing. Veronika Soldánová Príspevok k vodohospodárskemu riešeniu závlahových nádrží

2019/2020

Študijný program Meno doktoranda Názov práce
AMAT Ing. Michal Dibala Kopuly ako nástroj modelovania problémov finančnej matematiky
AM Ing. Katarína Lamperová Dynamické merania a systémová identifikácia mostov s využitím interferometrického radaru
AM Ing. Lenka Uhlířová Statická a dynamická analýza nádrží
KR Ing. Radovan Nosko Modelovanie tvorby sústredeného odtoku a eróznych rýh pre hodnotenie efektivity protipovodňových opatrení
KR Ing. Barbora Vaseková Interakcia toku a inváznych druhov rastlín v brehových porastoch
TS Ing. Bader I.M. Alamro Optimization and Evaluation of Mechanized Earth Processes Effectiveness
TS Ing. Barbora Belániová Patológia kontaktných zatepľovacích systémov. Analýza využitia technológie „Double ETICS“ na zateplenie s biokoróziou
TS Ing. Andrej Bisták Využitie simulačného modelovania pri príprave výstavbového procesu
TKIS Ing. Peter Havlíček Analýza šmykovej odolnosti vrubových kĺbov
TKIS Ing. Miroslav Pecník Redukcia pasívneho zemného tlaku integrovaných mostných opôr
TKPS Ing. Filip Bránický Inovácie v riadení územnoplánovacích procesov
TKPS Ing. Richard Jedinák Experimentálno-teoretické hodnotenie fotovoltického tieniaceho systému tepelne stabilizovaného materiálom s fázovou zmenou
TKPS Ing. arch. Ing. Roman Ruhig Príspevok k integrácii medzipriestorov pri obnove bytového fondu z 50. - 80. rokov 20. storočia
TKPS Ing. arch. Ing. Ema Ruhigová Príspevok k riešeniu neinvazívnych zásahov v oblasti technických zariadení budov pri pamiatkovo chránených objektoch
TKPS Ing. arch. Paulína Šujanová Urban solar reflections identification, simulation and analysis
TTPB Ing. Mária Frťalová Analýza a návrh klimatizačných sústav halových objektov s odparovacím chladením
TTPB Ing. Ema Némethová Indoor environmental technology for intelligent buildings
TTPB Ing. Ingrida Skalíková Analýza prevádzkových podmienok nízkoteplotných sústav odovzdávania energie v budovách
TTPB Ing. Bohumil Slodičák Optimalizácie energetickej náročnosti riadením procesov v inteligentných budovách
VI Ing. Michaela Červeňanská Výskum prúdenia podzemnej vody v povodňových situáciách
VI Ing. Mária Ďurigová Detekcia zmien hydrometeorologických časových radov na Slovensku v podmienkach klimatickej zmeny
VI Ing. Adam Janík Optimalizácia protipovodňovej ochrany v povodí riek
VI Ing. Tamara Látková Modelovanie povrchového odtoku a vodnej erózie pre hodnotenie účinnosti protieróznych opatrení pri zmene klímy
VI Ing. Zuzana Németová Hodnotenie vplyvu zmien využitia územia na intenzitu eróznych procesov pomocou fyzikálne založeného modelu EROSION-3D
VI Ing. Peter Mackovjak Posúdenie filtračnej stability ochranných hrádzí Ondavy
VI Mgr. Cyril Siman Influence of catchment parameters on water quality indicators in selected profile of surface stream
VI Mgr. Mária Trošanová Reverzná logistika odpadového hospodárstva
VI Mgr. Marcel Garaj Identifikácia zmien hydrologickej bilancie v čiastkových povodiach Dunajského regiónu

Poznámka:

AMAT - Aplikovaná matematika
AM - Aplikovaná mechanika
GaK - Geodézia a kartografia
KR - Krajinárstvo
TS - Technológia stavieb
TKIS - Teória a konštrukcie inžinierskych sietí
TKPS - Teória a konštrukcie pozemných stavieb
TTPB - Teória a technika prostredia budov
VI - Vodohospodárske inžinierstvo